Vervangen bomen Siercksmawei

Gem3

Dit najaar start de gemeente Dongeradeel met het vervangen en/ of aanplant van nieuwe beplanting aan de Sierksmawei in Niawier.
Op de bijgevoegde tekening is te zien wat er in uw dorp gaat veranderen. Het is mogelijk dat u enige overlast ondervindt tijdens de werkzaamheden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, bereikbaar via het Klanten
Contact Centrum op telefoonnummer 140519.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, namens hen

 

 

 

Gem2Onderstaande link is om deze kaart in PDF te openen

 

 

Vervanging straatbomen Siercksmawei

Foto’s en verslag bazar Nij Sion.

Nij Sion, vrijdag 13 november 2015

De bazaar is altijd een vast onderdeel van Nij Sion hoofdzakelijk vanwege de inkomsten en tegelijk een ontmoetings-mogelijkheid voor de inwoners van onze dorpen, altijd nieuwsgierig  wat er zoal te koop is.

De opbrengst is altijd een welkome  aanvulling op de financiële  positie van Nij Sion.

De inbreng van goederen is de laatste tijd wel veel minder geworden in vergelijking met vorige jaren, maar de spelletjes doen het altijd goed evenals de “veiling”van de zaken die overblijven na de middag verkoop. Ook de vis verkoop is prima.

Het bestuur met de  andere vrijwilligers zorgen er altijd voor dat er voor iedereen “wat wils is”, het vergt nogal wat voorbereiding voor betrokkenen maar ze doen het altijd met veel plezier en als dan later de opbrengst bekend wordt  dan is iedereen weer tevreden met deze afloop.

Deze keer voor het eerst aardappelen  en uien voor de verkoop, maar dit viel tegen, misschien wat onwennigheid voor velen  maar volgend jaar wel weer proberen.

Hartelijk dank voor jullie bezoek.

Nij Sion

.

P.s. Mocht er een foto/foto’s bij zitten die u zelf wilt hebben in een grotere resolutie, reageer dan even onder aan de foto’s in het vak ”laat een reactie achter”. Graag het laatste nummer doorgeven welke onder de foto te lezen is. Hier achter staat nog .jpg

[pwaplusphp album=Bazar_2015]

 

Vrijwilligersprijs Dongeradeel

De Vrijwilliger van het Jaar 2015 in Dongeradeel

Deze vrijwilligersprijs is een symbolisch eerbetoon van de gemeente Dongeradeel aan inwoners die iets doen voor een ander, zonder daar geld of een andere beloning voor te vragen. Jaarlijks zetten vele inwoners in de gemeente Dongeradeel zich belangeloos in voor anderen. Voor deze inzet heeft de gemeente veel waardering. Dat laat de gemeente graag laten blijken. Daarom is de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het Jaar’ in het leven geroepen. Kent u een vrijwilliger die volgens u deze prijs verdient? Laat het weten en meld deze vrijwilliger aan!

Waarom een vrijwilligersprijs? Vrijwilligers zorgen voor een leefbare samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligers in het zonnetje zetten. Mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap in stad, wijk of dorp verdienen aandacht. Via deze persoon, de Vrijwilliger van het Jaar, krijgen alle mensen die zich vrijwillig inzetten, een gezicht.

Wie komt er in aanmerking voor een prijs? Mensen die met hun vrijwilligerswerk op unieke, waardevolle of opvallende wijze iets betekenen voor een ander of de gemeenschap komen in aanmerking voor de prijs.

 Het vrijwilligerswerk wordt in de gemeente Dongeradeel verricht.
 De vrijwilliger woont in Dongeradeel.
 De vrijwilliger mag geen vergoeding hiervoor ontvangen, behalve de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 Alle soorten vrijwilligerswerk komen in aanmerking, denk aan vrijwilligerswerk in welzijn en zorg, cultuur, sport, onderwijs, economie recreatie en toerisme, leefbaarheid of vrijwilligerswerk vanuit de kerken.
 Er is sprake van langdurige inzet.

Wie kan iemand aanmelden voor een prijs? Iedereen kan een aanmelding doen (ook kerken, verenigingen en stichtingen). Vrijwilligers voordragen kan tot 1 december 2015. Hebt u een vraag over de vrijwilligersprijs? Stuur een mailtje naar: Vrijwilligersprijsdongeradeel@het-bolwerk.eu
U kunt uw favoriete vrijwilliger aanmelden bij het Vrijwilligerssteunpunt het Bolwerk via de website : www.het-bolwerk.eu

Wanneer is de prijsuitreiking? Een jury maakt in december een keuze uit alle voorgedragen vrijwilligers die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2016 zal de Vrijwilligersprijs van Dongeradeel 2016 uitgereikt worden aan een individuele vrijwilliger.

Vrijwilliger 2015

Iepenloftspul Mitselwier siket…….

 

Mitselwier/Moddergat
 .
Ôfrune sneontemoarn is Stichting Iepenloftspul Mitselwier útein set mei de taridings nei harren tredde iepenloftspul, troch it oerlangje fan it skript “Foarby it Boarkumer fjoer “ skreaun troch Baukje van Hijum, nei it boek fan Durk van der Ploeg.
De Fiskershûskes yn Moddergat wie hjirby een tapaslike lokaasje omt it ferhaal – de ramp mei de fiskersfloat yn 1883 – sich gruttendiels ôfspylit yn dizze omjouwing.
Durk van der Ploeg en Baukje van Hijum krigen it skript – ferpakt yn een moai boekwurk – oanbean troch de foarsitter fan de Stichting: Ruurd Verbeek.
De útfieringen sille plakfine takomme jier septimber op it  ‘Stinzeterrein’ , oan de Master fan loanstrjitte yn Mitselwier. De datums binne  – ûnder foarbehâld – op  8,9,10,15,16 en 17 septimber 2016.
Oankommende woansdei 18 novimber sil dêr een ynformaasje-audysjejun hâlden wurde yn de grutte seal fan Soarchsintrum “De Skûle “!
By dizzen dan ek een oprop oan spilers, figueranten en fierdere nijsgjirrichen om allegearre nei Mitselwier te kommen.
.
Eltsenien is wolkom fanôf 19.30 oere.
 .
 .
Bestjoer Stichting Iepenloftspul Mitslwier

Wy dogge it sels……

Logo EcoDon

Wy dogge it sels…… ECODon

Energie voor het dorp, door het dorp

Grote veranderingen, ook in ‘Energie Land’

Wat is er de laatste jaren gebeurd.
Veel mensen zijn het zat! Steeds groter wordende bedrijven waar zelfs de overheid geen grip meer op heeft laat staan dat wij het als gewone burger nog snappen. Hoge winsten die bedrijven wegsluizen naar het buitenland, bonussen voor topmanagers die wanprestaties hebben geleverd.

Uit deze onvrede onder de bevolking worden her en der in het land allerlei coöperaties opgericht om weer zelf zicht en grip te krijgen op het geleverde product. Vaak kunnen deze producten weer goedkoper geleverd dan door de grote bedrijven of maatschappijen. Door te kiezen voor de rechtsvorm ‘coöperatieve vereniging’ is de betrokkenheid van leden laagdrempelig. Je hoeft niet naar de notaris om lid te worden of om te participeren. Bovendien mag je de winst delen met de leden en is deze winstdeling belastingvrij.

In dit artikel wordt verslag gedaan van deze verandering en wat dat voor een klein dorp in Dongeradeel kan betekenen.

Initiatieven
Zoals gezegd de tijd was rijp om initiatief te nemen op een aantal gebieden waaronder de energiesector. Vanuit de boven gestelde financieel -bestuurlijke onvrede, maar ook uit onvrede dat het verduurzamen van de energie opwekking maar niet wil opschieten.

Omdat al deze initiatiefgroepen rondvraag gingen doen naar hoe je zaken op moet zetten, werd vanuit de Doarpwurk, Netwerk Duurzame Dorpen en Energiewerkplaats Fryslân bedacht dat een overkoepelend organisatie zou moeten komen om al deze initiatieven te helpen. Omdat dit fenomeen zich in alle noordelijke provincies afspeelde zijn in Friesland, Groningen en Drenthe koepelcoöperaties opgericht, respectievelijk Us Koӧperaasje, Groninger Energie Koepel en de Drentse KEI. Let wel alle drie zijn coöperatief. Door deze drie koepelcoöperaties is Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) opgericht als coöperatieve energie-inkoop organisatie.
Hoe het werkt in Friesland
Terug naar Friesland naar Us Koӧperaasje. Deze coöperatie heeft één medewerker (voor 20 uur) in dienst en werkt verder uitsluitend met vrijwilligers. Zij stelt zich tot doel de plaatselijke initiatieven zoals ECODon te ondersteunen op allerlei gebied zoals wetgeving, voorlichting en in contact brengen met andere opgezette initiatieven.
Nu mag niet elk bedrijf, want dat is een coöperatie ook, energie gaan inkopen en verkopen op de energiemarkt. Daarvoor is een vergunning nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze vergunning heeft ACM in april 2014 verleend aan Noordelijk Lokaal Duurzaam. Daarmee heeft de coöperatie NLD zich verplicht tot levering van gas en elektriciteit, precies zoals Nuon, Essent en Eneco e.d. Verder gaat het anders. Zo huurt Noordelijk Lokaal Duurzaam slechts een paar kantoorruimtes in de stad Groningen, er is maar één directeur, de klantenservice en er zijn inkopers (lage personeelskosten). Noordelijk Lokaal Duurzaam doet zelf niet aan reclame en marketing (dus geen kosten), maar helpt de lokale energie coöperaties.
Toch zijn de prijzen van NLD redelijk maar marktconform kortom er wordt winst gemaakt.

Het grote verschil tussen Noordelijk Lokaal Duurzaam en de andere energiemaatschappijen is dat NLD de winst weer teruggeeft aan de lokale coöperaties waar de anderen maatschappijen de winst voor zichzelf houden.

Bij de Noordelijk Lokaal Duurzaam werkt dat als volgt.

NLD koopt de energie op de energiemarkt net als de andere maatschappijen. Het gaat hierbij om groene stroom en CO2 gecompenseerd aardgas. NLD verkoopt dat stroom en gas weer aan u net als de andere maatschappijen. Net als de ander energiemaatschappijen kan iedereen in Nederland stroom en gas afnemen van NLD. Noordelijk Lokaal Duurzaam is niet de goedkoopste energieleverancier maar ook niet de duurste. NLD is, als je modelcontracten vergelijkt, vaak goedkoper dan grotere energiemaatschappijen. Tot zover geen verschil .
Maar nu komt het:
Als u stroom en gas koopt via de Energie Coöperatie ECODon bij Noordelijk Lokaal Duurzaam krijgt:
– u thuis stroom en gas geleverd tegen een redelijk tarief
– uw dorp € 75,- per aansluiting per jaar (gas en stroom)
– u, als u lid wordt van ECODon, inspraak en winstdeling.
Hoe kan dit allemaal
Zoals gezegd, Noordelijk Lokaal Duurzaam, Us Koöperaasje en ECODon zijn allemaal coöperatieve verenigingen en voor het overgrote deel wordt het werk gedaan door vrijwilligers. ECODon werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben een cursus gevolgd om volgens richtlijnen de marketing en wederverkoop voor Noordelijk Lokaal Duurzaam te verrichten.
Omdat ECODon deze werkzaamheden voor NLD verricht krijgt zij per aansluiting van stroom en gas per jaar € 75,- voor het dorp. Dit geld blijft bij ECODon en gaat niet naar b.v. dorpsbelang.
Omdat iedereen in Nederland energie mag betrekken van Noordelijk Lokaal Duurzaam is het van belang dat diegene die in onze regio energie betrekken van de NLD dat doen via ECODon, omdat anders de € 75,- voor het dorp niet wordt uitgekeerd aan ECODon. NLD weet dan namelijk niet dat u klant bent geworden om ook het dorp te helpen. De € 75,- blijft dan in de pot bij NLD.
Lid worden van ECODon
Naast stroom en gas afnemen van NLD kunt u lid worden van ECODon. U kunt dan mee beslissen over wat er met het geld voor het dorp wordt gedaan. Dit kan zijn b.v. voor lokaal opwekken van duurzame energie, voor isolatie maatregelen of voor een sociaal initiatief. De werkzaamheden die voortkomen uit de activiteiten van ECODon worden door lokale bedrijven uitgevoerd.
Zoals bij elke coöperatie bepalen de leden wat er gebeurd. Er is één lid per huishouden en elk lid heeft één stem.
Lokale kracht
Een belangrijke kracht van de lokale energie coöperatie is dat het draait om mensen uit de buurt. Je belt met iemand die je kent, die de zaken voor je regelt. Dat is directer dan bellen met een ‘call center’ en steeds maar weer doorgeschakeld worden. Daarom helpen wij u graag met het overstappen.

Overstappen
We begrijpen dat u de voordelen van de lokale energie coöperatie inziet en graag mee wil doen. Dan is het van belang te weten of u nog een contract hebt lopen bij uw huidige energieleverancier of dat u gelijk kunt overstappen.Uw overstap kan ingepland worden tot wel 5 maanden vooruit.
ECODon en Noordelijk Lokaal Duurzaam hebben niet het geld om overstapboetes voor u te betalen.
Als u de einddatum aan ons doorgeeft, houden wij deze voor u in de gaten. Wij nemen dan contact met u op als de mogelijkheid om over te stappen in zicht komt.
Kortom
In het kort redenen om over te stappen van uw huidige energie leverancier naar Noordelijk Lokaal Duurzaam op een rij:
– U betaalt waarschijnlijk minder of gelijk aan wat u nu betaalt
– Per aansluiting (gas en stroom) gaat € 75, – in het potje voor het dorp
– Door lid te worden van ECODon heeft u stem in wat met het potje wordt gedaan
– De werkzaamheden van ECODon worden door lokale installateurs uitgevoerd.
– De overstap naar NLD kunt u zelf regelen of u laten regelen door Geert Bril
– De winst van NLD en ECODon wordt onder de leden verdeeld (winstdeling)
– Door uw overstap helpt u uw dorp en het milieu.

In een ander artikel in deze Doarpskrante vertel ik meer over de initiatieven die ECODon heeft genomen met betrekking tot het lokaal opwekken van energie.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.ecodon.nl
Of voer op www.noordelijklokaalduurzaam.nl uw gegevens in om uw situatie door te rekenen.
Of u neemt contact op met iemand uit de buurt:

Geert Bril
0519 – 242227 of 06 8360 5177
Stasjonswei 5, Metslawier

Wij leggen u graag uit hoe het werkt.

Burendag in woord en beeld.

Burendag 2015:

De Skulp/Bredewei, De Singel, Siercksmawei/Grytmanswei en in de dorpstuin was zaterdag één en al gezelligheid te vinden tijdens de 10e nationale burendag. De diverse besturen van de straten en van de dorpstuin hadden prachtige activiteiten georganiseerd,  waar een iedereen welkom was!

Op de Skulp/Bredewei kon men aanschuiven en genieten van een ware high tea.

De Singel was aan de bbq gegaan waar volop vlees, salades en andere versnapering op tafels klaar stonden en geconsumeerd werden.

Aan de Siercksmawei/Grytmanswei werd eerst gezamenlijk koffiegedronken en het bankje welke aan het einde van het bospad stond verplaatst naar de ingang vanaf de Siercksmawei. Deze zal hier de komende tijd zijn nieuwe plaats vinden, welke aangekleed wordt met een bloembak zodat het vanaf het voorjaar fleurig zitten is daar. De benodigde materialen en planten worden bekostigd van subsidie geld welke via het Oranjefonds is ontvangen. Vervolgens ging men op de fiets naar de ”Ropta Molen”. Hier kregen ze een rondleiding van de molenaar in opleiding; Wim Rietdijk. Op de terugweg zijn ze langs de dorpstuin gegaan waar  de tuinders van onze dorpstuin pompoensoep klaar hadden staan welke gretig werd geconsumeerd. Ook kon je alles aan de weet komen over de groei en bloei en wat je hiervan zoal kon maken. Er kon geraden worden hoe zwaar een pompoen was en wat al niet meer. Via het Oranje fonds had men subsidie gekregen waar een prachtige grote picknick tafel van gekocht is. Deze zal weer gebruikt worden door de tuinliefhebbers tijdens hun doe dagen om wat bij te drinken  en ervaringen uit te wisselen. Ook vele andere dorpsbewoners konden de weg hiernaar toe vinden.

Mede dankzij het mooie weer is deze dag tot een succes geworden. Hopelijk zal dit jaarlijkse evenement de komende jaren door meer straten opgepakt worden. Waar je ook kwam hoorde je, ”we hebben het reuze naar onze zin gehad”.

Met dank aan de ingeleverde foto’s door: Sabien Fokkens (Skulp-Bredewei), Tiny Weidenaar (dorpstuin) overige foto’s eigen (Siercksmawei, Grytmanswei, Singel).

Geniet maar even mee van alle foto’s!

 

[pwaplusphp album=Burendag_2015]

Kom, kijk, bewonder, beleef, proef!

Burendag op onze Dorpstuin

Dorpsgenoten we nodigen u en jou van harte uit om op zaterdag 26 september tussen 11.00 tot 13.00 uur een kijkje te komen nemen in de Dorpstuin aan het Tsjerkepaed .

Laat je verrassen door de kleuren en geuren.

Kom aan onze nieuwe picknicktafel zitten die we van het Oranjefonds hebben gekregen ter gelegenheid van Burendag 2015 en proef de voortreffelijke pompoensoep. Maak zelf een verzorgende kruidenolie.
Voor kinderen is er het bloemen-, fruit- en serviesbordenspel.
En nog veel meer…
• Doelstelling tuin, iedere maandag

Het doel van de dorpstuin is gezamenlijk werken in de bloemen- en groentetuin en onze kennis uitwisselen. Het blijft een wonder hoe de zwarte aarde in korte tijd verandert in een grote bloemenzee vol kleuren en geuren. Iedere maandagavond in het voorjaar en zomer van 19.00 tot 21.00 uur werken wij in de natuurvriendelijke tuin. En in de herfst en winter en indien  het weer het toelaat ’s middags van 15.00 tot 16.30 uur.  In de pauze drinken we onder de boom wat lekkers en bespreken alles wat groeit en bloeit. Kom gerust eens langs.

Groeten: Akkie, Dorothe, Gerben, Henk, Magda, Marion, Tsjikke en Tiny

Open dag HZPC R&D

Opendag HZPC 2015

Ropta Boys gekostumeerd voetbal.

IMG_1543

Flyer jubileum wedstrijd van Ropta Boys.

ropta jub