1857: Een vergadering in Wetsens

 

1857/October 16

Op heden Vrijdag de Zestiende October, achttienhonderd zeven en vijftig des namiddags ten vijf ure hebben wij Frederik Cornelis Andrea, Burgemeester van Oostdongeradeel ons begeven naar de kerk der Hervormden te Wetzens, ten einde aldaar de vergadering te leiden van de dijksfloreenpligtigen van dat dorp, na gedane uitschrijving, advertentie in de Courant, huiskondiging en klokklipping aldaar waren wij bijeengekomen, ten einde te delibrireren en te besluiten over een voorstel van het Dijksbestuur en volmagten de zeedijken Contributie van Oostdongeradeel, om voor den tijd van vijf jaren, aanvangend met dat jare 1857 een jaarlijks subsidie van  f2000,- uit de kas dier contributie aan de Gemeente Oostdongeradeel te verlenen, met dien verstande, dat evengenoemd subsidie alleen dan zal mogen worden toegekend, wanneer na geheele of gedeeltelijke uitkering daarvan, een som van minstens f20.000  als reservefonds bij de Dijkskas aanwezig blijft.
De formaliteiten van het regelement van stemming van 1 February 1803, ten dezen in acht genomen zijnde, is de vergadering door den president geopend verklaard en ten overstaan van Ate Rengers Boersma aangesteld om in dezen de functiën van dorpsregter waar te nemen, overgegaan tot de stemming over het bovenstaande voorstel.
Er hebben zich voor het voorstel verklaard Acht en dertig stemmen en tegen geen.
Zoodat met een eenparigheid van stemmen is besloten tot aanneming van genoemd voorstel.
Geene aanmerkingen omtrend bedoeld stemming uitgebracht zijnde, wordt met eenparigheid van stemmen gecommiteerd de aanwezige floreenpligtigen Durk Former Wiersma en Klaas Former Wiersma om dit verbaal, benevens de stembusagne over te brengen waar het behoord.
Floreenpligtigen en fungerend dorpsregter op tijd en plaats in het hoofd dezes gemeld.

was getekend,

Een vergadering te Wetsens in schoonschrift geschreven maar voor een afdruk minder geschikt, vandaar de vermelding in deze vorm.

Jan Walda

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie