Staatsbosbeheer plant nieuwe bomen wegens essentaksterfte in Noard -Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden herplant uitvoeren in enkele
dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Op een paar plekken waar dit nodig is,
zal worden geklepeld met een bosklepel om de bodem geschikt te maken
voor het planten van nieuwe bomen. Dit is nog een maatregel in het kader
van de bestrijding van de essentaksterfte

Staatsbosbeheer gaat de komende periode in een aantal gebieden in Noard-
Fryslân nieuwe bomen planten in dorpsbosjes. Dit zijn bosjes waarin
afgelopen jaren is gedund om de Essentaksterfte te bestrijden. Waar dat
nodig is, wordt de bodem geschikt gemaakt voor het planten van nieuwe
bomen met een bosklepel. Het gaat om bosjes bij Ezumazijl, Rinsumageest
(Burmaniaweg), Niawier, Wierum en Hantumhuizen.

Nieuwe bomen planten

De bosklepel- en plantwerkzaamheden wordt door Staatsbosbeheer
uitbesteed aan een aannemer. Op het kaartje in de bijlage zijn de
verschillende locaties waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd
weergegeven.

Wat was essentaksterfte ook alweer?

Essentaksterfte dook voor het eerst op in de jaren 90 in Polen. De
schimmelziekte heeft zich vervolgens langzaam over Europa verspreid. In
2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen vastgesteld. Daarna is de
ziekte snel verspreid over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en jonge
hakhoutbeplantingen lopen schade op door de schimmel. De aantasting komt
door een schimmel die zich via sporen door de lucht verplaatst. De
sporen zijn van het vals essenvlieskelkje (Chalara Fraxinea). Deze
schimmel dringt via de bladeren in de houtvaten van de essen waardoor
deze verstopt raken, met het gevolg dat de bladeren verwelken en takken
in de toppen van de bomen afsterven. Als de bomen ziek zijn, zijn ze
meer vatbaar voor secundaire aantastingen zoals de honingzwam die de
wortels aantast. Momenteel is er geen oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?

De eerste jaren was er nog hoop op herstel, maar nu blijkt dat dit
herstel uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De veiligheid speelt
hierbij ook een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal de komende
jaren worden gestreefd naar een natuurlijke bosverjonging en
-ontwikkeling en op plaatsen waar dit nodig wordt bijgeplant. Allemaal
met het doel in de toekomst weer een duurzaam functionerend bos met een
hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen

Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om de werkzaamheden
uit te voeren. Het broedseizoen is nu afgelopen en de bodem is goed
begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de werkzaamheden aan het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden de
broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de
werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.

 

PlusBus 2022 sept okt boekje

Klik op de afbeelding om het boekje te downloaden

Foto’s Vitusclub Wetsens Volleybal

Op woansdei 28 juni hawe we in geselliche jûne hawn mei de Vitusclub yn Wetsens mei beats volleyball by Siede en Paula.

Enquête woonbehoefte Niawier-Wetsens

Onderstaande is ook huis aan huis verspreid!

Via deze enquête willen we graag horen aan wat voor soort woningen behoefte is in Niawier-Wetsens. Zo kan Dorpsbelang Niawier Wetsens samen met de gemeente afwegingen maken voor een passend woningbouwplan voor het dorp.

Denkt u nu, ik heb al eerder een enquête ingeleverd, dat klopt. Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen dat er vanuit de dorpen dezelfde enquêtewordt gehouden voor een zo duidelijk mogelijk beeld. Deze enquête is een van de hulpmiddelen daarvoor, waarbij de betrokkenheid van de Mienskip belangrijk is. Helpt u mee door de vragenlijst in te vullen? Het kost u ongeveer 8 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Per huishouden mag één enquête worden ingevuld. Daarop geldt wel een uitzondering; thuiswonende jongeren (18+) mogen de enquête namelijk ook zelf invullen.

Deze enquete digitaal invullen kunt u doen via deze link; KLIK HIER
Deze enquete liever uitprinten, download hem HIER

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.noardeast-fryslan.nl/woningbouw.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Dorpsbelang Niawier-Wetsens. We willen u met nadruk verzoeken om deze enquete in te vullen en in te leveren bij één van onderstaande adressen.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Wiebe Turkstra, Bredewei 3
Sabina Atkins, Grytmanswei 1
Sietske Weidenaar, Gtytmanswei 4
Janneke Neef, Bornensisstrjitte 7
Anja Kloostra, Siercksmawei 5
Lenie Lap, Jaerlawei 9/11 in Wetsens

Interesse peiling jeu de boules baan

Beste inwoners,

Als het goed is hebben (of binnenkort krijgen) jullie onderstaand schrijven  in de brievenbus.

Graag willen wij, Meint, Marie, Peter en Annemarie met dit schrijven een interesse peiling houden hoe jullie tegen het realiseren van een jeu de boules baan aankijken. Doel is om minimaal 2 banen te realiseren en een soort van club op te zetten. Inleveren graag voor 31 augustus 2022

Jeu de boules wordt steeds meer bedreven in ons land, wat eerst altijd zo Frans was is nu goed vertegenwoordigd in Nederland. Ook vele dorpen om ons heen hebben de afgelopen jaren banen gerealiseerd. Het spel leeft meer dan te voor. Is het ingewikkeld en/of moeilijk te spelen? Nee beslist niet. Na 1 keer mee doen zal het spreekwoordelijke kwartje wel vallen. De liefde voor het spel zit hem niet alleen in het spel, maar ook zeer zeker in het sociale vlak. Samen zijn voor het spel en een praatje.

Wij stellen het op prijs als je onderstaande wilt aankruisen/invullen en bij ons in de brievenbus terug wilt bezorgen. Meerder opties mogen ingevuld worden. Online invullen kan via deze link: https://www.enquetesmaken.com/s/adq3vir

  • Het lijkt mij een aanvulling voor het dorp
  • Ik wil t.z.t. graag mee spelen
  • Ik wil lid worden van de eventuele nieuwe vereniging
  • Graag help ik mee in de voorbereidende periode
  • Ik vind het helemaal niets
  • (Verplicht) Mijn naam en adres is:Graag retourneren bij Meint & Marie Mearswei 1 of Peter & Annemarie Siercksmawei 27

 

Studiekring Nijsgjirrich Dockum start 8 augustus

Studiekring Nijsgjirrich Dockum start 8 augustus in Bibliotheek Dokkum

Op maandag 8 augustus om 14.00 uur start de studiekring voor het eerst in Bibliotheek Dokkum. Eens per twee weken gaat een groep van 50-plussers met elkaar in gesprek over actualiteiten, eigen hobby’s en interesses. De insteek is om op een prettige manier geestelijk actief te blijven en kennis en ervaring met elkaar te delen. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Hoe gaat de Studiekring te werk?

Een groep van 10-15 personen komt één  keer in de 14 dagen op maandagmiddag bij elkaar om van gedachten te wisselen. Actualiteiten worden besproken en een zelfgekozen onderwerp wordt per toerbeurt door de deelnemers uitgewerkt en gepresenteerd.

Voor wie is de Studiekring?

De studiekringbijeenkomsten  zijn  open voor 50-plussers uit Noardeast Fryslân en Dantumadiel.

Een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en is om de 14 dagen op maandagmiddag vanaf 14.00 uur in Bibliotheek Dokkum.

De Studiekring wordt vanuit Stichting Welzijn het Bolwerk in samenwerking met de Bibliotheek Noord Fryslân georganiseerd. Bent u nieuwsgierig geworden?

Voor aanmelding en/of meer informatie:

Mea Groenendaal

Stichting Welzijn het Bolwerk

0519-292223 of 06- 49631465

Glascontainer is verhuisd en staat nu bij het sportveld!

Voor wie het nog niet weet, de glascontainer is verhuisd en staat nu bij het sportveld!glascontainer is verhuisd en staat nu bij het sportveld!

Tuinafval wordt gedumpt in het bos

Vanuit het dorp horen wij berichten dat er regelmatig tuinafval wordt gedumpt in het bos.

We willen een ieder vragen om dit afval aan te bieden in de groene container.
We weten dat het bos niet erg netjes is, maar laten we er samen voor zorgen dat dit niet erger wordt.
Voor nog geen 2 euro per maand is een extra groene container te regelen bij Noard-East Frylan.

BVD Dorpsbelang

Green bin container filled with garden waste. Hands wearing gardening gloves doing spring clean up in the garden. Recycling garbage for a better environment.

Nij Sion toch zaterdagmiddag open

Wees welkom!!!

Op verzoek vanuit het dorp is Nij Sion zaterdagmiddag weer open voor een drankje en gezelligheid.

Dus even geen zomerreces!