Het gaat nog niet wild, met de wild bloemen

Een tijdje terug hebben de schoolkinderen op verschillende locaties in het dorp bloemzaad gestrooid.

Het plan daarachter is om meer biodiversiteit in het dorp te krijgen. Er is op vier verschillende plekken in het dorp gestrooid. Vermoedelijk door de droogte komt het moeizaam op. Er is wel wat te zien, maar zoals het in de natuur werkt, de sterkste overleven. Wel weet een enkele vlinder al tussen de grassen en het vele onkruid een korenbloem te vinden.

Ook Albert en Gé Kingma hebben zich laten inspireren door dit leuke initiatief. Zij hebben uit eigen beweging ook een stukje van de berm ingezaaid. Dit staat echter nu in volle bloei. Regelmatig werd er gezorgd voor water en het lijkt er op dat dit het antwoord is waarom deze zich wel goed ontwikkelen. Of zou het zo zijn dat er extra liefde in gestopt wordt door middel van elke ochtend vroeg een liedje zingen,”wie weet”!

Dom 2.0 stand van zaken

Stand van zaken n.a.v. de ledenvergadering 7/2/2019

Niawier/Wetsens is door o.a. de gemeente benoemd tot D.O.M. dorp voor de komende 4 jaar .(D.O.M. staat voor dorpen ontwikkelingsmaatschappij.) Dit is een fantastische kans voor onze dorpen. De D.O.M 2.0 bied mogelijkheden om met elkaar projecten op te pakken waarbij de steun vanuit de DOM zal helpen om deze projecten realiseerbaar te maken.

Zoals jullie weten zijn we al druk bezig met het havenproject.

Tijdens de ledenvergadering is er door onze dorpsgenoten nagedacht over eventuele projecten welke zij graag gerealiseerd zouden zien. De ideeën  konden worden  ingetekend op grote plattegronden van onze dorpen.

Opvallend was dat er veel dezelfde ideeën naar voren kwamen. Dit is voor ons een reden om aan te nemen dat de meeste projecten een breed draagvlak zullen hebben.  De meest voorkomende ideeën zijn:

1.Beeld Anders Minnes Wijbenga verhuizen naar grasveldje t.o.v. Fam C Sijtsma

2.Verschillende wandelpaden aanleggen. (achter de Singel en bij de ruïne in Wetsens

3.Nieuwe locatie voor de Dorpstuin

4.Iepenloftspul

5.Pad naar het jeugdhonk aanleggen

6.Terras/ Dorpsplein creëren bij Nij Sion in combinatie met de Kamp

7.Linepaad/Tjerkepaad opnieuw bestraten incl. nieuwe verlichting

Hoe nu verder?

Dit is slechts een kleine greep uit de lange lijst met projecten die door onze inwoners zijn bedacht. De bedoeling is om per idee een projectgroep samen te stellen. Deze projectgroep zal bestaan uit dorpsgenoten die ook graag dit project gerealiseerd willen zien. Elke groep heeft een ‘leider’ die regelmatig contact heeft met dorpsbelang over de voortgang van het project. De leden van de project groep zijn alleen bezig met dat lopende project. Zodra het project is afgerond zal de project groep worden opgeheven. Het is mogelijk om meteen met een nieuw project te starten waar je interesse in hebt, maar dat hoeft natuurlijk niet.  Er kunnen tegelijkertijd meerdere grote of kleine projecten lopen. 

Om alvast een start te maken is het de bedoeling om met een klein project te beginnen. Door te starten met een klein project denken wij dat het voor de leden van deze project groep makkelijker is om te beginnen. De verwachting is dat een klein project in relatief weinig tijd realiseerbaar is. Op deze manier hopen wij dat er meer mensen enthousiast worden en ook een project gaan starten.

Vanuit de DOM is er geld beschikbaar voor het inhuren van expertise. Ook is er vanuit de gemeente extra steun voor het realiseren van de nieuwe plannen. Dorpsbelang kan ondersteuning bieden bij alle vragen die er zijn.

Heb jij zin om meteen aan de slag te willen gaan dan kun je contact opnemen met één van onderstaande leden van het Dorpsbelang:

  • Wiebe Turkstra
    • Anja Kloostra
    • Janneke Neef
    • Sietske van der Meulen

Heb jij nog andere ideeën waar je mee aan de slag wil dan kun je  contact opnemen met iemand van het Dorpsbelang.

Wedstrijdlijst de Trije Doarpen 2019

Za 25 mei 10.00 uur KNKB pupillenjongens

Sponsoren: A.S. Mol assurantieën/Bloemisterij Hogedijken

Vrij 7 juni Jeugdpartij Aanvang 18.00

Sponsoren: Multitech Service Oosternijker, Niawier/Autobedrijf Postma Metslawier/Frequent beveiligingen Metslawier

Woe 12 juni Federatiel Pupillen/Welpen aanvang 18.00

Za 15 juni ROPTABOYSpartij Senioren en jeugd aanvang 13.00

Sponsor: RoptaBoys

20-23 juni Dorpsfeest Oosternijkerk

Woe 26 juni Federatie Schooljeugd/14-16 jaar aanvang 18.00

Vrij 28 juni Jeugdpartij aanvang 18.00

Sponsoren: Autobedr v/d Meulen Niawier/RJL Bouw Niawier/Loonbedr Turkstra Niawier

Vrij 5 juli Senioren en Jeugd partij

Sponsor: Schildersbedrijf Nutma Metslawier

Za 6 juli Federatie Senioren aanvang 13.00

Za 20 juli Jeugdhonkpartij Senioren en jeugd aanvang 13.00

Sponsor Jeugdhonk Niawier

Za 27 juli Slotpartij Straatkaatsen Oosternijkerk aanvang 13.00

Sponsor: Jeugdhonk Oosternijkerk

Za 10 aug KNKB Schooljongens aanvang 10.00

Sponsoren: Hoesman catering Niawier/Vleesbedrijf Weidenaar Dokkum

Foto’s jaarlijks dorpsreisje Niawier-Wetsens

Bijna veertig dorpsgenoten namen dinsdag 14 mei de bus van half negen, natuurlijk vol spanning over welke bestemming de organisatie had gekozen. Eén van de tradities is dat het geheim blijft waar de reis naar toe gaat.

(Onderaan staat een link om naar het fotoalbum te gaan.)

Een aantal waren blij dat deze keer de reis niet zo vreselijk ver ging. De bus stopte namelijk in Sneek. Daar stapte het gezelschap op een rondvaartboot en werd een rondje over het Sneekermeer gemaakt, koffie met appelgebak genuttigd, en werd iedereen in Terhorne, het Kameleondorp, weer aan land gezet. Daar stond de zelfde bus, ja hoe is het mogelijk, al weer klaar op de kade om iedereen weer terug te brengen naar Sneek.

Daar was ruim tijd uitgetrokken om te winkelen en de stad te bekijken. Natuurlijk mocht een bezoekje aan de Waterpoort niet ontbreken en kon ook de fontein van Sneek worden bewonderd. Wat dat betreft is de stad Sneek er maar bekaaid vanaf gekomen. Een pop met een hoorn waar water uitkomt, verwijzend naar de hoorn des overvloeds. Dan mogen wij best trots zijn op “onze” fontein in Dokkum. Dat heeft tenminste enige allure. Het heeft een paar centen gekost maar, inderdaad, dan heb je ook wat.

In de loop van de middag stond een rondleiding in de zaak van de weduwe Joustra op het programma. De kenners weten natuurlijk dat dit een merk berenburg is. Na de rondleiding was er gelegenheid om de verschillende soorten berenburg te proeven. Er was geen toezicht, dus het was voor sommigen een waar eldorado.

Hierna was de laatste stop in De Westereen. Bij zalencentrum Old Dutch, een bekende pleisterplaats voor het dorpsreisje, hier stond tomatensoep, schnitzel en ijs op het menu.

Klik hier om naar het foto album te gaan!!!

Bloemenzaad zal Niawier straks in bloei zetten

DNIAWIER – Donderdag 9 mei is er door de dames van de dorpstuin van Niawier samen met de schoolkinderen zaad gezaaid op verschillende locaties in het dorp.

Het plan om meer biodiversiteit in het dorp te krijgen is ontstaan door bloeiende velden in de omgeving. Als het in andere dorpen kan dan kunnen wij het ook aldus de dames van de dorpstuin.

Er zijn in gesprekken geweest met de afdeling Groen van de toenmalige gemeente Dongeradeel. Daarin zijn we overeengekomen dat het best past in Niawier. En zo hebben we samen gekozen voor vier verschillende plekken in het dorp om dit te realiseren.

Op 13 maart zijn we in de Theater kerk van Nes geweest op de avond van, Twirre; in sûne Waadrâne foar moarn!, om te vertellen over ons plan. Hier werden allerlei plannen gepresenteerd om beter met onze natuur om te gaan en te zorgen voor meer biodiversiteit o.a. voor vlinders en bijen.

En nu is het dan zo ver, ons plan wordt werkelijkheid.
Het bloemenmengsel gaan we inzaaien met de kinderen van de basisschool van Niawier.

Volg deze link om de foto’s op RTVNOF te bekijken

2021 Earste iepenloftspul Nijewier

Earste iepenloftspul Nijewier hellet skeletten út de kast!

Yn de lette midsieuwen en krekt dernei wie Fryslân in Godsfrezend gebiet wêr’t kleasters as puoddestuollen út ‘e grûn skeaten wylst net eltsenien him fine koe yn de lear fan de Katolike tsjerke. Stikmannich grutte kleasters binne hjoeddedei noch altiten ferneamd, lykas is kleaster Claercamp dat by Dokkum stien hat. Mar wa hat ea heard fan it susterkleaster Sion dat by it plakje Nijewier op ‘e Fryske klaai lein hat? Hjoeddedei in plakje wêr’t noch gjin fjouwerhûndert minsken tahâlde mar eartiids in tige wichtich en wolfearend kristlik bastion dat him steande hâlde moast tusken it geweld fan de Geuzen, ketterij en it opkommende wetter.

Mei it earste iepenloftspul fan Nijewier wol skriuwster Baukje van Hijum, ûnder oare bekind fan grutte súksesfolle spullen lykas ‘Swart mar Leaflik’,  ’Foarby it Boarkumer Fjoer’ en fansels de Fryske hit ´Lyts Meager Wyfke,’ minsken in ynsjoch jaan yn it kleasterlibben, en dan benammen de geheimnissen dy’t nea oan it ljocht kaam binne. De skeletten fan doe moat út de kast wei helle wurde om oan it publyk te toanen, de pikante en kontrofersjele saken dy’t him êfter de tsjokke muorren fan de kleasters ôfspile ha sille seker net fergetten wurde.Van Hijum is fan plan ek hjir wer in grut spektakel fan te meitsjen.

Baukje van Hijum

“2021 is dan faaks noch fier fuort, it is de muoite fan it wachtsjen op dit iepenloftspul, dat no al skiednis skriuwt, mear as wurdich!” Sa belooft it hagelnije bestjoer. “Nijewier mei dan in lyts doarpke wêze, hjir gebeure grutte dingen!”

Tekst:  Aant Jelle Soepboer

GroepsFoto:  Peter Tromp

Tweede Foto: Schrijfster Baukje van Hijum,

.

.

Op dit moment is er een site in ontwikkeling.
Deze is te vinden onder: http://www.iepenloftspulnijewier.nl/

Ook is er een Facebook pagina: https://www.facebook.com/Iepenloftspul-Nijewier