Tsjerkepaad 1

Dit is de went fan Henk Meinema berne (29-11-1955) te Mitselwier en Tsjikke Meinema-Venema berne (28-10-1958) te Raard.Henk en Tsjikke binne troud yn 1982. Sy ha it hûs doe kocht fan Trijntje de Vries, de dochter fan Berend de Vries en Maaike de Vries-Hoekstra, dy’t hjir jierren lang it slachtersbedriuw útoefene ha. Der binne by Henk en Tsjikke trije soannen berne, Edgar, (17), Rutger (15) en Lex (9). Henk wurket sûnt 1986 by de eardere PTT-post, as postboade. Tsjikke wurket by de maatskiplike tsjinstferliening yn Ljouwert. De bebouwing om de âlde herfoarme tsjerke hinne is frij wis de earste bewenning fan it âlde Nijewier. Dit wie mei de reden dat wy it blokje om de tsjerke hinne neier besjoen ha. De âldste kadastrale gegevens binne fan 1811 en jouwe oan dat der trije nûmers binne: E106, E107 en E105. Earder wie dat B1322, 1 are, 15 ca., B1323, 1 are, 16 ca., en B1324, 49 ca. Dit betsjut mear hûsnûmers op itselde perseel grûn. It komt der op del dat der op syn meast trije wenten west ha. Lyk as earder neamd ha Henk en Tsjikke yn 1982 it gehiel oernommen fan de erven fan Berend de Vries en Maaike Hoekstra, dy’t hjir sûnt 1933 en slachtersbedriuw hiene. Bygeand rekkentsje sprekt dêrfan.Dêr wurde ek de bonnen fan de twadde wrâldoarloch neamd. Twa nûmers binne der dan, oud I 88, nieuw I 124, B. de Vries, 1973, I 87 veestalling.Dêrfoar wie it hûs eigendom fan Cornelis de Vries en syn frou Afke Kloostra, dy’t letter, yn 1924 wennen yn it hûs op itselde terrein. Yn 1917 is der sprake fan werbou neidat yn 1916 Joh. Pieters Lei, trout mei Griet Pieters Kloostra, fan 1876 ôf as eigeners te boek steane. Dêrfoar wie it Siegers Pieter Kloostra, dy’t troud wie mei Trijntje Ouwes Talsma, dy’t it hûs kocht hienen fan Goffe Cornelis Miedema, schipper te Nijewier yn 1866. It doch bliken dat der somtiden trije húshâldings wennen binnen it saneamde blikje, letter ek wol it Beanblokje neamd. Yn 1857 wie Teake Meints Tillema, keapman te Dokkum mei it hûsnûmer I 48 de eigener. Dy hie it yn 1837 oerkocht fan de wed. Goffe Jacobs Miedema. Meardere bewenners yn de oare beide wenten wiene Renze de Vries en syn frou Houkje Boersma, Sipke Jorrits Sijtsma. As eigeners komme wy ek tsjin Auke Dirks Holwerda en Symen Koerts de Boer, beide keaplju te Dokkum. Sy ferhierden de wenten as jildbelizzing. Ek Hendrik Weidenaar, gardenier te Nijewier komme wy tsjin yn 1872 as eigener. Dêrfoar Pieter Martens Klaver, gardenier te Nijewier, dy’t it wer oernommen hie fan Haaije Ruurds Tanja foar 1836. It jout wol oan dat mei de bou fan de earste tsjerke, om ‘e 11de of 12de ieu hinne, hjir de earste bewenning west hat. Hjir komme wy letter op werom. Dit mei ek wol bliken dwaan dat it lettere hûs I 44 yn 1877 ôfbrutsen is, wat earder de huzen wiene fan de armvoogdij, útgeande fan de tsjerke. Foar dy tiid hie de tsjerke armvoogdijhuzen en diakenijwenten, dêr’t de tsjerke yn sosjaal opsicht in belangrike taak hie by de hûsfesting fan in soad ynwenners fan it doarp. De skiednis fan it âldste part fan Nijewier sil mei de Kleasterstifting fan Sion om 1180 hinne en om de âlde tsjerke hinne sil noch neier oan bar komme. De huzen deromhinne en de bewenners dêr ha skiednis skreaun dêr’t it de muoite fan wurdich is om der mear oer te ferheljen.

Jan Walda

Copyright © Jan Walda

Bron: Publicatie in “Doarpskrante fan Nijewier – Wetsens”

 

De voormalige openbare school, dat nu een woning is aan het Tsjerkepaad 2. Hiernaast de eerdere hoofdonderwijzers woning nu de Terpstrjiite 11. (foto 1977)

Tsjerkepaad 2

In de woning aan het Tsjerkepaad 2 woont vanaf vorig jaar juli Anthonie (Tonny) Bangma (1952).
De achternaam Bangma doet een Friese afkomst vermoeden. Dit is dan ook het geval.
Tonny had een Friese vader en een Schotse moeder en heeft ook in Santpoort gewoond. Later werd dit Eindhoven waar hij getrouwd was  en een zoon en een dochter heeft. Tonny heeft tot die tijd dat hem een ernstig ongeval is overkomen, gevaren op de grote rivierschepen. Tengevolge van het ongeluk kon hij het zware werk aan boord van de schepen niet meer doen en raakte in de WAO. Na zijn scheiding werd er gezocht naar een woning in de provincie Groningen of Friesland. Maar dan wel graag aan de zeekust of in de buurt van diep vaarwater. Dit met het oog op een motor en zeilboot die Tonny heeft. Een schip uit het jaar 1900, een bijzonder exemplaar. En zo kwam Tonny in Niawier terecht. Ook zijn moeder zou hier naar toe komen, maar tot zijn grote verdriet overleed zij, kort voor zijn komt naar Niawier. Voor ons was het een reden om iets van de geschiedenis van zijn huis, waarin ook de voormalige openbare lagere school was gevestigd, weer te geven.
Het begin hiervan zou zo rond het jaar 1580 kunnen zijn, toen na de reformatie Gedeputeerde Staten van Friesland er bij de plaatselijke kerken op aan drongen de gelegenheid tot het volgen van onderwijs mogelijk te maken in de dorpen. Vrijwel in het hele gebied op de terp rond het gebouw van de Ned. Hervormde kerk was eigendom van de kerk. Aangenomen mag worden dat op dit terrein, vlakbij het kerkgebouw, de eerste school werd gesticht, met een klein speelterrein.
Meestal werd bij de school een inpandige woning gerealiseerd, voor de schoolmeester. Een eerst genoemde onderwijzer was meester Beant, die werd aangeslagen voor de belasting met 1 caroliegulden, in het jaar 1578. In 1664 was het mr. Sicke, 1681 Bearn Wytzes, 1695 mr. Hidde Ruurds, 1730 Jorrit Tjebbes, 1781 mr. W. P. Holderberg, 1783 Jan Sinnema, mr. W. K. Bolhuis 1789, Hinne Sydzes 1795 – 1829, mr. Baron tot 1834, Anthonie H. Blom 1834-1846, Johannes Zuidhof 1846-1850, mr. H.E. Knoop 1850-1890, mr. J.R. van der Wal 1890-1894, mr. P. Jongbloed 1894-1898, mr. Schrader 1898-1900, mr. Sjouke de Graaf 1900-1907. S. Bosch was de laatste onderwijzer aan de in 1915 opgeheven openbare school. Rond het jaar 1885 is de nieuwe naastgelegen schoolwoning gebouwd, waarin nu de familie Kersbergen woont.
Er was in het jaar 1829 een geheel nieuwe school met woning gebouwd, na afbraak van de oude school. Daarnaast werd er in het jaar 1873, wegens uitbreiding van het leerlingenaantal tot 73, een tweede lokaal aangebouwd. Een verlening van 5 meter.
Enkele jaren hierna kreeg het gehele gebouw een onderwijsbestemming, die geduurd heeft tot 1911. de huidige woning heeft verschillende kadastrale nummers gekend, B777, B1326, B1708, B1755 en nu E109 en nummer I.110. Dit had ook te maken met  de huidige voormalige hoofdonderwijzerswoning, die met de erven er omheen, drie verschillende kadastrale nummers hadden. Het tegenwoordige Tsjerkepaad is aangelegd in 1930. Hiervoor was het geen officieel pad. Nadat het schoolgebouw aan haar bestemming werd onttrokken heeft het gebouw, met daarin twee gesitueerde woningen, als zodanig nog jaren dienst gedaan. In het jaar 1924 had het gebouw twee nummers, I 78 en I 78 II. Weer later I.111 en I.110. Bewoners zijn geweest de families Hoekstrafam. Klaas de Vriesfam. H. Hellingafam. J. Wijbengafam. N. KooiS. H. TalsmaW. de Vriesde families Marten en Nutte Cuperus en tot 2006 Klaas en Geke Visser.

De woning, die kort geleden van binnen is opgeknapt, vermeldde op één van de wanden nog een aantal fraaie schooltekeningen uit de tijd dat het gebouw een schoolfunctie had. Dezen zijn letterlijk en figuurlijk weer ‘achter het behang geplakt’ en zullen misschien nog wel eens te voorschijn komen. Vandaar dat wij het bij dezen vermelden. Met recht kan gesteld worden dat de woning Tsjerkepaad 2 een bijzondere geschiedenis verteld, in en rond ons dorp, en een lange reeks van bewoners gekend heeft.

 

Tsjerkepaad 3

Kadastraal: E 1055 groot 9 are en 32 ca. heeft een bijzondere herkenning mede door de vorm en uitstraling, en met de fraai aangelegde tuin rondom. ****. De geschiedenis van de woning, en de ruime tuin er omheen heeft al eeuwen lang haar plek bepaald in het dorp Niawier. Dit is te meer opmerkelijk omdat hier voordien een drietal woningen met berging stonden op deze plek. Wij beperken ons eerst tot de huidige woning, waarbij de beide andere apart in een bijlage vermeld worden. **** hebben de huidige woning gekocht in 1998 van de familie Johan en Jose Remkes, die het huis hadden gekocht van in 1988  vanHenk Postma en Martha Vellinga die als schipper vermeld wordt. Hiervoor was het eigendom van Willem Henricus van der Vorst sinds 1981. Nadat ook hun kinderen Hans en Klasien van der-Veen van der-Vorst er ook nog een tijdlang in hebben gewoond, die de huidige toe nog niet afgebouwde woning, weer bewoonbaar hebben gemaakt. Want het was Harry Pieter Rebling, die in 1977 de woning had gekocht van een Duitse makelaar. Het was in de tijd dat veel woningen op het Friese platteland werden opgekocht, veelal door bewoners uit Duitsland, in dit geval was dat in het jaar 1974. Harry Rebling liet een totale verbouw en restauratie tekening maken door architecten bureau Daan van Oosternijkerk, waarbij de woning haar huidige verschijningsvorm kreeg. Hiervoor was het een zeer karakteristieke gardenierswoning, met een veestalling, en een staande voorgevel, fraai gebouwd zoals op diverse oude foto’s is te zien. Vanaf 1940 tot 1970 woonde hier de familie Pieter Tsjipkes Wijma met zijn vrouw Oekje Wijma- van der Hout en hun kinderen Trijntje en Tsjipke. In de jaren ’70 veranderde het huisnummer I .78 in het huidige nummer Tsjerkepaad 3.
Er werd in het begin, het gardeniers bedrijf uitgeoefend met enkele koeien en wat bouwland.
Hiervoor woonde er de familie Bote en Rom Wijbenga-Holwerda met huisnummer I 72 die er het melkrijdersbedrijf, vervoer van melk in bussen naar het melkfabriek te Morra-Lioessens. Eigenaars sinds 1902 waren de erfgenamen van de familieAndries Jans Wijbenga en zijn vrouw Akke Dokter. Sedert 1952 was het huisnummer veranderd van I. 72 in I. 98 waarbij als eigenaar vermeld staat sinds 1902 Jitze Feenstra en Titio Cornelis en c.s. Het kadastrale nummer was van B. 905. B.1225 geworden met de omschrijving huis schuur en erf, waarvan Andries Jans Wybenga in het jaar 1877 eigenaar van was geworden, van het geheel en deze stond met beroep als winkelier vermeld. Mogelijk is er toen in 1877 een bijbouw gepleegd die geregistreerd staat, en op oude foto’s is te herkennen. Weer daarvoor was het Tjomme Wytzes en kinderen gardenier die als eigenaar te boek staat. Het was in het jaar 1854 dat Tjomme Tjerks Wybenga  (schipper) eigenaar werd van het perceel B.905 wat daarvoor de beide nummers B 751 en B 705 had. Het was genoteerd als huis schuur en erf voor 1841 waarbij in 1853 de beide nummers B. 751 en B.752 beide op naam gesteld zijn op Sierds Ouwes Wiersma landbouwer die wegens grensverandering ook weer eigenaars was van de beide woningen die als nummer hadden nummer 28 en nummer 26
1720. eigenaar dr Ydema tot Groningen, gebruiker Tjalling Minses
1750.      ,,       Hans Giliams                         ,,          self.
1773       ,,       Pier Hendriks en in 1784 Former Jans
1791       ,,       Pier Enëus Rijpma, gebruiker Age Roelofs.
1802       ,,       Age Roelofs, met een halve schoorsteen minder.

Voor alle drie woningen 28-26-en 27 blijkt dat deze min of meer een verbinding vormden met de grote boerderij nummer 1. op de plek waar nu het gebouw van de Gereformeerde kerk staat, en voorheen de christelijke school, waarvan de v.m pastorie en het schoolhuis nog aanwezig zijn. Ook liep er om het gehele terrein een vrij brede gracht, die ook de naam heel lang als ‘de âlde wyk’droeg. Deze is naderhand gedempt, mede door de komst van riolering, en de waterleiding. Hiervoor hadden grachten en sloten een functie voor water berging, toevoer en afvoer hiervan.
Het huis Tsjerkepaad 5. dat afgebroken is bij de aankoop in 1999 door Pieter en Tsjikke Tienstra zou niet compleet zijn als ook hier niet de geschiedenis van wordt vermeld.
Dit huis met het perceelsnummer E 76 groot 3 are 75 ca als huis en erf, was tot 1998 eigendom van Klaas Janz Dijkstra, leeraar te Niawier. Dit was al vanaf 1983, waarbij het perceel nu B. 1448 met het huisnummer I. 97 veranderde in Tsjerkepaad nummer 5. Klaas Jzn Dijkstra had het huis gekocht van zijn oom Johannes Jzn Scheepstra, die met zijn zoon Bote Scheepstra het pakhuis gebruikten voor opslag. Het woongedeelte werd lange tijd bewoond door neef en oom Klaas Riel zn Dijkstra en zijn vrouw Sjoukje Meinsma en hun kinderen, waarvan het huisnummer in 1952 veranderde van I. 71 in I. 97. In het jaar 1923 is er vrij grote schuur of pakhuis bijgebouwd, waarbij ook de mogelijkheid tot stalling van koeien aanwezig was. Johannes Scheepstra had in het jaar 1903 het geheel overgenomen van zijn vader Jan Daniëls Scheepstra gardenier te Niawier.Daarvoor in 1877 onder nummer B. 904 was het huis en erf eigendom van Tsjisse Geerts Braaksma ook gardenier te Niawier. De overlevering wil dat er een sloot liep vanaf wat nu het Linepaad is, tot de huidige Bornesisstrjitte, mogelijk met een voetpad daar naast gelegen, tussen of op de perceelsgrenzen van de voormalige boerderij in 1890. In het jaar 1854 waren Jan Tjommes Wytsma en kinderen eigenaar bewoners. Dezen hadden het perceel in 1844 gekocht van Pieter Klaazes Bosch, die op hun beurt weer eigenaar waren geworden door verkoop in  1843 door wed Riemke Ouwes Wiersma en Minke Durks Sinnema. Er heeft in 1841 een grens verandering plaatsgevonden ten name van de bij B 952, en bij B 751 genoemde Sierd Ouwes Wiersma. Hiermee lijkt het feit verklaard dat de verbondenheid die er nu bestaat in 2004 zoals wij die nu kennen, reeds een kleine 160 jaar geleden ook bestond. Het huis met het nummer 26 werd in 1760 getaxeerd door Douwe Folkerts en Iggele Sakes, benevens de dorpsrechter Jorrit Tjibbes. Als bewoners worden genoemd. 1750 Tjalling Minnes. 1760 Ype Ypes. 1773 de vrijgezellen Ype Rienks en Bouwe Alberts. 1778 Jan Sakes. 1782 Yme Ypes en een ledige kamer. 1783 Rienk Ypes. 1787 Tjeerd Faber. 1793 en 1801 Eelke Meinderts, waarbij vanwege de belastingen verhuur van één kamer woningen regel was.

 Tsjerkepaad 7

De fraai verbouwde woning aan het Tsjerkepaad 7 heeft een geheel ander uiterlijke verschijningsvorm gekregen met de smallere vensters en de raam partijen. Het heeft iets van zijn vroegere aanzien teruggekregen. Met het jaartal anker van 1770 in de noord gevel is het interessant iets van de geschiedenis te weten te komen. Met hun beide kinderen, Focco (2001) en Anna (2003) hebben Focco André Duinstra (1970) en Marjan Faber (1973) er een ruime woning aan, op een bijzondere plek in het dorp. Het is plezierig dat de verschillende bouwtekeningen uit 1957-1970-2000, nog aanwezig zijn. Deze vertellen nog iets van de bouwgeschiedenis. Het huidige kadastrale nummer is E 35 en de totale oppervlakte bedraagt 2 are en 90 c.a. De woning werd door André en Marjan gekocht in het jaar 1999 van de weduwe Joukje Weidenaar-Talsma, die gehuwd is geweest met Meinte Dirks Weidenaar waar van de vader Dirk ook lang bij hen in gewoond heeft. Dezen hadden de woning gekocht in het jaar 1938 van Simon Katsma de gehuwd was met Grietje Woudwijk die op deze plek meer dan 32 jaar lang hebben gewoond. Heel lang werd  de woning door twee gezinnen bewoond, dat blijkt ook uit het feit dat er nog twee waterputten bij het perceel aanwezig zijn. De ene helft werd verhuurd aan Fokke en Pietje Miedema, welke ook een koffie en thee en koekhandel aan huis hadden. De huisnummers waren I. 70 en I. 76, in 1924 waren dit I. 69 en I. 70. Zoals reeds vaker is vermeld zijn de meeste huisnummers in ruim 200 jaar minstens vijfmaal veranderd. Waar dan ook nog bij komt dat de kadastrale nummers ook veranderen bij verbouwingen.
Sedert het jaar 1959 is de huidige woning totaal vernieuwd. Tot 1906 woonde hier Hermanus Hendrik de Wind afkomstig van Jislum die als gardenier vermeld staat. Deze had de woning gekocht in 1895 van Kornelis Jacobs Braaksma, en Sieger Barwegen als mede eigenaar.
Nadat er in 1873 ook een verbouwing heeft plaatsgevonden was het nu huisnummer I .37.
Vrij zeker hebben deze het huis gekocht van hun vader Jacob Kornelis Braaksma geb: 1804 te Marrum en die gehuwd was met Johanna Martens Hansma geb: 1813 te Niawier die al eigenaar waren in 1832. De eerste uitgebrachte kadastrale kaarten zijn van 1832, hier heeft het een oppervlakte  2 are en 50 ca. kadastraal bekend B 753 met als huisnummer nummer 25.
Toen was het Marten Johannes Hansma, die in 1812 de familienaam Hansma had aangenomen, die als landbouwer eigenaar vermeld wordt, hier nog bewoner vanaf het jaar 1804.
Voor het jaar 1832 zijn wij aangewezen op de zogenaamde speciekohieren die dienden om de belasting afdrachten te kunnen vaststellen. In het jaar 1779 blijkt Jacob Gosses eigenaar te zijn die hier 25 jaar heeft gewoond tot 1804. Deze had de woning gekocht van Iggela Hillebrants, die in het jaar 1770 gekomen was van het huis nummer 23 in Niawier, en die op deze plek een nieuw huis heeft gebouwd op zogenaamd (koud steed) wat betekend dat op deze plek dit de eerst gestichte woning was. Er wordt nog bij vermeld dat Iggele in 1778 vertrok naar het dorp Wierum. Met het jaartal anker van 1770 is de geschiedenis van het huis compleet. Door de loop der jaren heeft ook altijd al een hok of een schuur gestaan die gesitueerd was op 30 c.a. grond, waarbij het huisperceel oorspronkelijk 2are 50 ca was.
Geconcludeerd mag worden dat door de loop der tijden heen, veel bewoners hier hun thuis hadden, waar gewoond en geleefd werd.

 

Tsjerkepaad 9

Op de hoek van het Tsjerkepaad-Bornensisstrjitte staat een karakterestieke dorpswoning, met een lage daklijn en in de lengte gebouwd. Het huis is voorzien van alle geriefsmogelijkheden waarbij een berging en een garage niet ontbreken. Lange tijd voordien werd hier het gardeniersbedrijf in uitgeoefend, zoals bij veel woningen het geval was. Jappie en Gryt de Vries-Nicolai wonen hier met hun kinderen, Waatse(20) Lieuwe(18) en Afke(16). Jappie heeft een baan in Dokkum bij een metaal en constructiebedrijf. Jappie en Gryt hebben de woning in 1977 gekocht van de familie Hendrik W.Wijma en zijn vrouw Eabeltje Wijma-Wiegersma.
Voorheen, vanaf 1832 was het kadastraal bekend onder nummer B.757. huisnummer 24.
Tot 1977 was het B.1467 terwijl het huisnummer van I. 68 veranderde in I.94.
Nu is het E.73.
Hendriks Willem Wijma werd eigenaar in 1939 door aankoop van het perceel van de familie Willem Soepboer die er het gardeniers bedrijf  in uitoefende, waarbij er ook een stalling voor koeien aanwezig was, die naderhand weer is afgebroken. Hendrik Wijma heeft het huis toen verschillende veranderingen laten ondergaan, waarbij ook een tijdlang vanaf hier een verkoop en uitventen van winkelwaren gebeurde.Willem Soepboer was in 1906 eigenaar geworden door aankoop van Jacob Eelkes Holwerda die daarvoor dit had gekocht van notaris Jitze Feenstra en zijn vrouw Titia Cornelia uit Metslawier.
Dezen waren in 1903 eigenaren geworden door aankoop van Jan Tjommes Wytsma gardenier, die vanaf 1860 hier vermeld staat als eigenaar bewoner.
Het is opmerkelijk dat vanaf 1862 er sprake is van 2 woningen op deze plek van totaal 4 are later ook 3are. 70ca. Het is dan een huis en erf van 3 are 64 centiare, en een huis van 36 centiare, dat gerealiseerd is in 1862 door een aanbouw wat niet ongebruikelijk was in die tijd met veel éénkamerwoningen. In 1860 is Trijntje Ouwes Talsma de weduwe van Siemon Pieters Kloostra, erfgenamen eigenaar van het geheel. Hiervoor vanaf 1836 was het Ouwe Henne’s Talsma, die eigenaar was geworden door aankoop voor 1836 van Jan Marcus Rispens, arbeider te Niawier. Bij een opname van het woningbestand in 1893 komen wij als bewoners tegen een huis nummer 24 met 7 bewoners.
Dit waren: Sjoerd Douwes Minnema gardenier, zijn vrouw Geertje Martens Klaver en de kinderen Douwe Sjoerds, Marten Sjoerds, Marten Sjoerds, Anne Sjoerds en Meindert Sjoerds, vijf zonen Minnema. Dat de woning al heel lang bewoond is geweest kunnen wij nagaan door de zogenaamde Speciekohieren die dienden tot vaststelling van de verschuldigde belasting en die vanaf 1760 nog zijn te raadplegen. Vanaf die datum tot het jaar 1802 staan  de namen van de bewoners van het betreffend huis dat altijd nummer 24 heeft behouden tot ± 1875 vermeld.
Een aantal namen worden hier vermeld in volgorde vanaf 1802  terug tot 1760 toen hier al gewoond werd.
1802. Mame Clases, 1793. wed Thomas Sijtsma. 1784. Johannes Tuinder. 1779. Thomas Sijtsma, Jan Bottes, Hedzer Andries. 1774, Gerrit Sjoerds 1½ schoorsteen, Thomas Sydzes.1772 Feike Gerrits,Gerrit Sjoerds.1770. Bouwe Alberts,Ye Thomas, wed Rommert Berends. 1765. Rommert Berends,Ye Thomas. 1760. Ye Thomas, Rommert Berends.
Hiervoor ontbreken bronnenmateriaal zodat de conclusie mag zijn, dat op deze plek
al eeuwenlang mensen hebben gewoond en geleefd. En daarvoor is deze bijdrage bedoeld om te proberen meer inzicht te krijgen hoe en waar de dorpsgenoten die voor ons hier leefden en streefden en hier binnen onze dorpsgemeenschappen gewoond hebben, en hier hun stekje hadden.

 

Jan Walda

Copyright © Jan Walda

Bron: Publicatie in “Doarpskrante fan Nijewier – Wetsens”

Tsjerkepaad

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord