De Bredewei

De naam ‘de Bredewei’ is al jaren bekend en het was dan ook niet verwonderlijk dat deze naam in 1972 ook officieel gemaakt werd met de straatnaamgeving. Al eeuwenlang was het de verbinding van het dorp naar de doorgaande weg van Dokkum naar Metslawier en Anjum. Vanaf de middeleeuwen was er één boerderij aan gelegen, die nu bewoond wordt door de familie Chr. Dijkstra. Het was één van de stemhebbende boerderijen, ooit in bezit van het voormalig klooster Sion. Tot ongeveer 1870 stond er ook nog een kleine woning bijna op de weg. Deze was eigendom van de diaconie van de Ned. Herv. Kerk van Niawier.
Tot ongeveer 1850 waren de meeste paden en wegen onverharde landwegen, zoals wij de Grientereed ook jarenlang gekend hebben. Toch was de Bredewei eeuwenlang de verbinding met het buurdorp Metslawier. De bestaande weg, nu de Mearswei genoemd, was een slecht gaanbaar voetpad, met enkele ‘omstappen’ van de bestaande hekken en dampalen op de slootkanten. De Bredewei was ook belangrijk als verbindingsweg om de zogenaamde ‘buitenlanden’ van de Mieden en de Kouwen te bereiken. Ook de boerderij de ‘Knypepleats’ behoorde onder het dorp Niawier, evenals de voormalige boerderij, later herberg ‘het Bonte Peerdje’ bijna recht tegenover de Bredewei.
In het jaar 1869 komt er een voorstel in de gemeenteraad waarin wordt voorgesteld tot aanleg van a. een aardebaan en b. het ophogen van de wet en c. het huisje van het armbestuur te amoveren. In juli 1870 komt er goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland om de aardebaan op te vullen met grind plus dit vier keer aan te vullen en het afbreken van de woning. De provinciale subsidie bedroeg 20 % van f.2482.70, wat het totale begrotingsbedrag was. De aanneemsom viel mee en F. D. Slagman en J. J. Holwerda waren bereid de aardebaan geschikt te maken voor f. 275.00. het grindbestek werd aangenomen door D. R. Palstra te Hantum, D. J. Zijlstra en M. J. Zijlstra te Ee (aannemers van publieke werken) voor f. 1700.00, waarbij dit viermaal een aanvulling behoefde. Landeigenaren stelden royaal grond te beschikking om flinke grote bermen mogelijk te maken. Balsteen of klinkerbestrating kwam in die tijd ook voor. Het zal mogelijk daarom zijn dat de Bredewei haar naam dankt aan voor die tijd brede bermen, zodat de wagens elkaar konden passeren en uitwijkmogelijkheden hadden. Wij hebben de weg niet anders gekend dan met de huidige asfaltlaag en zij vervult nog steeds een onmisbare schakel van en naar het dorp. In de Bijbel is er sprake van de smalle en de brede weg, daarom was het dat ds. Biersteker hieraan refereerde in het kerkblad toen verschillende Metslawierders de Brede weg namen om ds. Zelle te horen die in Niawier preekte. Door de Brede weg te nemen hoefden ze hun eigen voorganger niet te ontmoeten op de weg, hij maakte gebruik van de Mearswei om in Metslawier voor te gaan.

Jan Walda

Copyright © Jan Walda

Bron: Publicatie in “Doarpskrante fan Nijewier – Wetsens”

Bredewei

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord