Voor contact met het Dorpsbelang, klik in het menu op ”contact” voor het formulier.

.

Handige adressen en telefoonnummers

 

van-a-tot-z

icoon-adressenbestandcijfers

 

 

 

 

Ambulance / Brandweer / Politie 112
In niet – levensbedreigende situaties
Ambulance 0519-222033
Brandweer 0519-228020
Politie 0900-8844
Dorpsagente 0900-8844
E-mail: trijntje.van.dekken@friesland.politie.nl
Gemeentehuis Dongeradeel 0519-298888
Wijkbeheer 0519-298777
Gezondheid  
Burenhulpproject Metslawier/Niawier/Wetsens
Centraal meldpunt 0519-292223
Maandag t/m vrijdag  8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur
Dierenarts:  
Dierenassociatie Dokkum c.o. 0519-292526
Dierenambulance 0518-400048
of 06-27137586
Dokterswacht 0900-1127112
Huisarts:
H.M.A. Wijmenga
B.Bekkerstrjitte 19 0519-241270
Metslawier      (spoed) 0519-241119
Tandarts:
A.A. Herbig, 0519-241360
Roptawei 22
Metslawier
School  
Christelijke basisschool Wrâldwizer http://wraldwizer-arlanta.nl
De Skulp 24
9138 SJ  Niawier 0519-241232
Thuiszorg  
Buurtzorg Dongeradeel 06-23500926
Thuiszorg Het Friese Land 058-215 73 00
            0900-8864
Ziekenhuis  
Talma-Sionsberg, Brirdaarderstraat 68-70, Dokkum. 0519-291234
(Gelegenheid voor bloedprikken in de Skûle woensdags om 8.30 uur)
Kerken  
Protestantse gemeente Metslawier/Niawier: http://www.pkn-metslawier-niawier.nl/
Gebouw Nij Sion, Bornensisstrjitte 5 Niawier 0519-241778
Kleastertsjerke
Tsjerkepaad 4 Niawier
Rehoboth en gebouw de Schakel,
B. Bekkerstrjitte 27  Metslawier 06-30027981
De Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 – Metslawier
“De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel)
worden beluisterd op FM 102.8”
Verenigingen / Stichtingen /Commissies  
Activiteitencommissie http://www.facebook.com/ActiviteitencommissieNiawierWetsens
Anita Mol 0519-321072
Magda Rietdijk 0519-242370
Fokje Kingma 0519-242018
Janny Hoekstra 0519-241246
Annemarie Tromp 0519-701239
 
Begrafenis / uitvaartvereniging “De Laatste Eer” http://www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl/
Marcus Weidenaar Voorzitter 0519-241700
Hendrik Nicolai Penningmeester 0519-241658
Annemarie  Tromp Secretaris 0519-701239
Ynske Havinga Algemeen bestuur 0519-242080
Jan Dijkstra Algemeen bestuur 0519-241190
Bode:             Marianne Zeilinga 0519-297280 of 06-128 39 195
Bij een overlijden kunt u contact met haar opnemen.         
 
Dorpsbelang http://www.niawier-wetsens.nl/
Wiebe Turkstra Voorzitter 0519-242081
 Anja Kloostra Secretaris  0519-242287
Sietske van der Meulen Penningmeester 0519-242006
Janneke Neef Algemeen bestuur 0519-242211
Vacant Algemeen bestuur
Peter & Annemarie Tromp Webmaster 0519-701239
Freonen fan it Hokje:
Ronald Lodder Voorzitter 0519-241340
Leonard van Hijum Secretaris 06-46561870
 Lex Meinsma Penningmeester  06-39149362
Gymvereniging S.S.S. (Sport Staalt Spieren) Oosternijkerk        
              https://www.facebook.com/sportstaaltspieren.oosternijkerk
Janny Kuipers Voorzitster 0519-241938
Aukje Weidenaar Secretaresse 0519-720306
Aaltsje Meirink Penningmeester 0519-241419
Jolanda Hoogterp Bestuurslid 06-51547376
Froukje Wiersma Bestuurslid 0519-241866
   
KeatsFeriening De Trije Doarpen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk
http://www.kfdetrijedoarpen.nl/  https://www.facebook.com/kf.detrijedoarpen
Yme Braaksma Voorzitter 0519-241611
Wiebe Westra Vice Voorzitter 0519-241636
Harald Wiersma Secretaris 0519-241488
Saskia Tol Penningmeester
 Anita Cuperus Bestuurslid
Antje Allema Bestuurslid  0519-242243
   
Nij Sion                      http://www.nijsion.nl/
Yme Braaksma Voorzitter 0519-241611
Ingrid Weidenaar Penningmeester 0519-241900
Kor & Wikje Braaksma Algemeen bestuur 0519-241283
Pieter Braaksma Algemeen bestuur 0519-242118
Doetie Meindertsma Algemeen bestuur 0519-241996
   
Ondernemersvereniging MNW:                
Gosse Veenma Voorzitter 0519-241202
Hette Meinema Secretaris 0519-294161
Andries Mol Penningmeester 0519-241555
Bianca Waamelink Algemeen bestuur 0519-241673
Durk Weidenaar Algemeen bestuur 0519-242335
   
Oranjevereniging
Bean Braaksma Voorzitter 0519-241213
Tineke Terpstra Secretaris 0519-724041
Aebe Meindertsma Penningmeester 0519-724213
Durk Allema Algemeen bestuur 0519-241251
Maaike Braaksma Algemeen bestuur 0519-241414
Gosse Jan Braaksma Algemeen bestuur 06-14800169
SionSjongers http://www.sionsjongers.nl/
Maaike Braaksma Voorzitster 0519-241414
Carolien Fardin Secretaris 0519-701326
Wim Rietdijk Penningmeester 0519-242370
Ynske Havinga Algemeen bestuur 0519-242080
Tuin Dames
Dorothé Voet 06-361 04 412
Magda Rietdijk 0519-242 470
Marion de Wal 06-107 82 823
Akkie v/d Werf 0519-242 209
Djoke van Dellen 0519-294 296
Tiny Weidenaar 0519-241700

 

Staat uw vereniging / stichting er nog niet bij of zijn de gegevens niet correct:

Mail dit naar: niawierwetsens@gmail.com