Corona en hoe nu met het Kaatsen in 2020

Gepubliceerd op 27 maart 2020

Beste betrokkene,
 
Afgelopen maandagavond 23 maart zijn er nieuwe, strengere overheidsmaatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken c.q. te voorkomen.    
 
De regelgeving op hoofdlijnen: 1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020. 2. Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval t/m 6 april gesloten. 3. Alle overige samenkomsten worden t/m 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden. 4. Wat betreft trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april (naar verwachting 31 maart) besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregelen verlengd wordt.  5. Groepsvorming in de publieke ruimte wordt t/m 6 april verboden.  6. Er vinden in ieder geval t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte. 7. Sociaal contact: houd minimaal 1,5 meter afstand, blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten en verhoging of koorts.  
 
De KNKB heeft over bovenstaande maatregelen intensief contact met NOC*NSF. Op basis van deze contacten, adviezen en overheidsmaatregelen heeft de KNKB besloten dat alle activiteiten tot 1 juni worden afgelast. De KNKB wil dit advies ook meegeven aan alle verenigingen, federaties, kaatsscholen en overige partijen die actief zijn in de kaatssport.    
 
De start van het kaatsseizoen wordt opgeschort tot 20 juni 2020. Alle hiervoor ingeplande wedstrijden komen te vervallen. Met deze opschorting wil de bond enerzijds duidelijkheid verschaffen en anderzijds ruimte en tijd creëren om een eventuele start van het kaatsseizoen bestuurlijk, organisatorisch en sportief mogelijk te maken. De KNKB blijft voornemens om de afgelaste Algemene Vergadering voorafgaand aan de start van het seizoen te houden.   
 
Er wordt momenteel gewerkt aan een uitwerking van voornoemd besluit. Vanaf volgende week vrijdag wordt informatie over de praktische uitwerking op onze website geplaatst. Wij verzoeken u op dit moment te wachten alvorens met vragen te komen. Mochten er toch urgente vragen zijn? Mail of bel met het bondsbureau.  
 
De KNKB zal de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten houden en jullie periodiek informeren over hoe de KNKB hier mee om gaat. Mocht de gelegenheid zich voordoen om weer activiteiten te organiseren dan zullen wij hier uiteraard op anticiperen en u hierover berichten.   Tot slot willen wij alle betrokkenen danken voor het begrip, geduld en alle steun.  
 
Met vriendelijke groet,  Namens het bestuur en de medewerkers,  
 
Wigle Sinnema      Marco Hoekstra Voorzitter bondsbestuur KNKB    Directeur KNKB

***********************************************

Gepubliceerd op 27 maart 2020

Beste betrokkene (bestuursleden van verenigingen en federaties,
kaderleden, kaatsers, kaatsscholen, media),

Hierbij ontvangen jullie jullie nieuwe informatie over de maatregelen die de bond heeft genomen en mogelijk nog
zal nemen als gevolg van de situatie in Nederland door het Coronavirus.

De KNKB annuleert al haar activiteiten tot 1 mei. Dit betekent in deze
periode o.a. geen handschoenkeuringen, geen opleidingen vanuit de
kaatsacademie, geen selectietrainingen TeamNL, geen schoolkaatsprojecten
en geen KNKB-herenwedstrijd in Holwerd op 27 april. Ook alle andere
activiteiten georganiseerd vanuit de bond zullen tot 1 mei geen doorgang
vinden. Het bondsbureau heeft een aangepaste werkwijze (zie brief) en
commissies en werkgroepen komen tot die tijd niet bijeen. Noodzakelijke
afstemming geschied per mail of telefoon.

Kijk ook regelmatig even op de website van de vereniging.

http://www.kfdetrijedoarpen.nl/