Derde VITUS-vesper in Wetsens

0001(4)

Afscheidsfeest: activiteit door het Dorp

IMG_4419

It Hokje: Novembierfest

It_Hokje_Novemberfest

Jeugdwerk komt langs voor lege flessen

IMG_4383

Open winkel Saschuur

Saschuur 1 jaar open 900x1200

Sjoel wedstrijd/competitie

Sjoelen
Dit seizoen willen we een sjoelcompetitie opstarten voor jong en oud.

Eens zien of daar animo voor is. Zin in een gezellige avond, jullie zijn

van harte welkom. 1x in de maand v.a.
19.45 u. in Nij Sion.
Consumpties zijn voor eigen rekening

We zoeken 1 of 2 personen die voor deze avond de leiding willen nemen en tellingen willen bijhouden ivm competitie

sjoelbak-410x210

Boekpresentatie Anders Minnes Wybenga, ”Yn eigen taal”.

Bêste minsken,

Yn it ramt fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 hat de KFFB de Fryske boekeklub it folgjende projekt op poaten set: útjefte fan de biografy Yn eigen taal Dizze útjefte beskriuwt libben en wurk fan de Fryske dichter, skriuwer en taalstrider Anders Minnes Wybenga en is gearstald en opskreaun troch de Grinzer histoarikus Jan Minno Rozendal.

Wêrom is in biografy oer dizze man nijsgjirrich?
Hoewol՚t Wybenga in soad dien hat foar de Fryske taal, komt er der yn oersjoggen út dy tiid faak bekaaid ôf. De oarsaak dêrfan lei faaks yn it feit dat er as minder bejeftige sjoen waard om՚t er autodidakt wie, yn ferlyk mei mannen lykas E.B. Folkertsma, Douwe Kalma, Jan Piebenga en Fedde Schurer. Ut syn wurk docht lykwols bliken dat dêr gjin reden foar wie.

Benammen yn de Dongeradielen, dêr՚t Wybenga syn hiele libben wenne en wurke hat, wurdt er noch altyd tige wurdearre. Dat docht wol bliken út in wei dy՚t nei him neamd is, in stânbyld midden yn Nijewier, en in keunstwurk mei ien fan syn gedichten, dat yn it jier 2005 by de tsjerke fan Hantumhuzen pleatst waard.
In biografy, dêr՚t wy de man sa՚t er werklik wie, yn kennen leare, wie der noch net.

Hjirby wurde de ynwenners fan Nijewier en Wetsens útnûge foar it bywenjen fan de feestlike presintaasje fan Yn eigen taal.
De presintaasje is op 7 septimber o.s. yn Nij Sion
Programma: 15.30 – 16.00 ynrin
16.00 – 17.15 presintaasje, muzyk, deklamaasje
17.15 – 17.45 noflike gearsit/boeketafel

Wa՚t dit feestlik barren meimeitsje wol moat him foar 3 septimber efkes oanmelde.
Dat kin by de skriuwster fan de KFFB Mynke Hoekstra-Stiemsma, Siniastrjitte 6, 9134 NZ Ljussens, tel. 0519 320838, e-mail: boekeklub@kffb.nl
of by bestjoerslid Anders Rozendal, M. Bruningstraat 2, 9101 DM Dokkum, tel. 0519 321262,
e-mail: rozendal.boelens@gmail.nl”

Onthulling nieuwe school naam

Aan de inwoners van Niawier en Wetsens,
Per 1 augustus gaat de school in Niawier/Wetsens fuseren met de school in Oosternijkerk. Hier hoort ook een nieuwe naam en een nieuw logo bij.
Vrijdag aanstaande (20 juli) word om 11.45 de nieuwe naam en logo van de school in Niawier/Wetsens op feestelijke wijze bekend gemaakt.
Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!!
De Facebook pagina van Oosternijkerk roept op om naar daar te komen.
Dit mag natuurlijk, maar het is wel zo leuk dat inwoners van Niawier gewoon hier bij de school komen.
helium_balloons_small

Fietstocht 2018

Logo activiteitencommissie

 

Hallo Inwoners van Niawier en Wetsens,             

Fietstocht door onze mooie omgeving
Fiets rustig, geniet van de natuur, het is de moeite waard

Zo begint de route beschrijving van de Fietstocht 2018 uitgestippeld door Jappie en Griet de Vries, bedankt hiervoor!

Op Vrijdag 06 juli 2018 organiseren wij een fietstocht.
Vertrek : 19.00 uur bij Nij Sion 

Deelname is gratis
Onderweg krijgt u een kleine versnapering en als afsluiter een lekkere kom soep!

Geef u nu op bij Janny Hoekstra Tel. 0519-241246
of per email: jhoekstra.kingma@kpnplanet.nl

Rit met de versierde wagens