Hardloop c.q. wandelparcours voor Stichting Alp D’HuZes

Hallo dorpsgenoten, loopvrienden en vriendinnen,

Zoals al eerder aangegeven hierbij het vervolg van onze voorgenomen actie om een hardloop c.q. wandelparcours uit te
zetten waarvan de volledige opbrengst ten goede zal komen voor de Stichting Alp D’HuZes.

Op zaterdag 1 april (geen grap) organiseren wij een hardloop c.q.
wandel evenement. De inleg bedraagt € 5,- voor het goede doel.

Het betreft een recreatieve loop zonder verzorging en verkeersregelaars en is geheel op eigen risico.
We hebben 3 verschillende leuke routes uitgezet welke zullen worden aangegeven met gekleurde pijlen.

Er kan gestart worden
tussen 10.00 en 13.00 uur.
± 6 km blauw
± 12 km groen
± 18 km wit

Aanmelden kan in het jeugdhonk “It Hokje” op sportveld “It Mearsfjild” Terpsrjitte 2a 9138SL te Niawier.
Er is een kleedgelegenheid met zeer beperkte douche gelegenheid.
Waardevolle spullen kunnen in bewaring gegeven worden en ook is er in het jeugdhonk koffie, fris of iets dergelijks te verkrijgen.

Wij hopen op mooi weer, een mooie opkomst en veel plezier.

Groetnis Albert en Baukje

De krant ligt klaar in de bak

Jaarlijkse Ledenvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op

15 maart 2023 om 20.30 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaren
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. menstelling bestuur:
  Aftredend en wel herkiesbaar: Jan DijkstraTevens is aftredend ivm verhuizing onze penningmeester Hendrik Nicolai
  Annemarie Tromp gaat deze functie overnemen
  Gerard Kloostra neemt de functie Secretaris over

  Als nieuw bestuurslid is gevraagd Durk Allema en heeft dit aangenomen

  (eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden,
  voor de vergadering, bij de voorzitter)

 10. Dragers
 11. Mededelingen van het bestuur
 12. Rondvraag
 13. SluitingBent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
  Natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd op onze ledenvergadering.

Jaarvergadering Dorpsbelang en Oranje vereniging

Koffie drinken in de Schakel

Foar de kofjedrinkers! Het Koffiedrinken van 25 januari is niet in Nij Sion maar in de Schakel te Metslawier! Oant dan!

Nij Sion Nieuwjaarsborrel

Inzameling oud papier Nijewier

Inzameling oud papier Wetsens

Oud ijzer wordt gehaald

Kerstconcert in Wetsens