Binnenkort een enquête van dorpsbelang in de brievenbus!

Bêste ynwenner fan Nijewier-Wetsens,

Mei koarten kinne jim in enkête fan it doarpsbelang yn de bus ferwachtsje oer de wenningfraach yn ús doarpen. Mei dizze enkête wolle wy rjochting de gemeente in byld skeppe fan de wenningfraach yn ús doarpen. Resintlike ûntwikkelingen soargen derfoar dat de wenningmerk oerspannen rekke is, mei alle gefolgen foar jonge, mar ek âlde wenningsikers. Om hjir as gemeente goed op ynspylje te kinnen besiket de gemeente Noardeast-Fryslân in byld te krijen fan de sitewaasje en komme hja yn it nije jier mei in wenfyzje. As Nijewier-Wetsens ûndersykje wy graach wat de mooglikheden binne foar ús doarpen.

Wy sizze jo ta soarchfâldich mei jo gegevens om te gean, ek wolle wy jo freegje de enkête anonym yn te foljen en wize wy jo der op dat wy oan dizze enkête gjin rjochten ûntliene kinne. Foar fragen en taljochting kinne jo altyd belje mei Wiebe Turkstra tel.nr. 06-10904592

Wy hoopje op jo meiwurking. De antwurden alfêst digitaal ynstjoere kin fansels ek! Dat mei nei secretaris@niawier-wetsens.nl

Ut namme fan it doarpsbelang en mei freonlike groetnis,

Wiebe Turkstra.

Fragen enkête:

Fraach 1: Hoe is de leeftiidsopbou yn gearstalling fan jo húshâlding?

Fraach 2: Binne der binnen jo húshâlding persoanen dy’t op termyn in (oare) wenning sykje soene binnen it doarp Nijewier/Wetses?

Sa ja, wat foar wenning (hier/keap, frijsteand/mear-ûnder-ien-kape/appartemint, oars nammentlik…….) en yn wat foar priiskategory?

Komt dêrby jo hjoeddeiske wenning frij?

Fraach 3: Yn it gefal dat jo op leeftiid binne (oars yn te foljen n.f.t.), soene jo earder jo hjoeddeiske wenning ferlitte as der in goed libbensbestennich alternatyf wêze soe yn jo doarp?

Wat foar soart wenning soe yn dat gefal jo foarkar ha?

Fraach 4: Ha jo ideeën oer inisjativen, nijboulokaasjes, op- as oanmerkings, tips as wolle jo noch wat kwyt? Dan freegje wy jo dit op de efterside fan dit formulier te skriuwen.


Enquête wonen (NL),

Beste inwoners van Niawier-Wetsens,

Binnenkort kunnen jullie een enquête van het dorpsbelang in jullie brievenbus verwachten. Door middel van deze enquête willen wij richting de gemeente een beeld scheppen van de woningvraag in onze dorpen. Recentelijke ontwikkelingen zorgden ervoor dat de woningmarkt erg overspannen is geraakt, met alle gevolgen van dien voor jonge, maar ook oude, woningzoekers. Om hier als gemeente goed op in te kunnen spelen probeert de gemeente Noardeast-Fryslân een beeld te krijgen van de situatie en komen zij in het nieuwe jaar met een woningbouwvisie. Als Niawier-Wetsens onderzoeken wij graag wat de mogelijkheden zijn.

Wij zeggen u toe zorgvuldig met uw gegevens om te gaan, daarnaast willen wij u vragen de enquête anoniem in te vullen en wijzen wij u erop dat wij aan deze enquête geen rechten kunnen ontlenen. Voor vragen of toelichting kunt u altijd bellen met Wiebe Turkstra tel.nr. 06-10904592

Wij hopen dan ook op uw medewerking. De antwoorden alvast digitaal insturen kan natuurlijk ook, dat mag naar secretaris@niawier-wetsens.nl

Met vriendelijke groet namens het dorpsbelang,

Wiebe Turkstra

VRAGEN ENQUÊTE:
Vraag 1: Hoe is de leeftijdsopbouw en samenstelling van uw gezin?

Vraag 2: Zijn er binnen uw gezin personen die binnen aanzienlijke tijd een (andere) woning zouden willen betrekken binnen het dorp Niawier/Wetsens?

Zo ja, wat voor soort woning (huur/koop, vrijstaand/meer-onder-een-kap/appartement, anders namelijk…) en in wat voor prijscategorie?

Komt daarbij uw huidige woning vrij?

Vraag 3: Indien u op leeftijd bent (anders in te vullen n.v.t.), zou u eerder uw huidige woning verlaten wanneer er een goed levensloopbestendig alternatief was in uw dorp?

Wat voor soort woning zou in dat geval uw voorkeur genieten?

Vraag 4: Heeft u ideeën over initiatieven, nieuwbouwlocaties, op- of aanmerkingen, tips of wilt u nog iets kwijt? Dan vragen wij u dit op de achterzijde van dit formulier te schrijven.