16 mei Inloopbijeenkomst woningbouw Nijewier

Eerste Vergeet-me-niet fietstocht 2024

Samen fietsen voor Alzheimer:

DOKKUM – Dorpshuizen die open gaan, vlaggen die uit worden gehangen,
bermen die bloeien; de allereerste Vergeet-me-niet fietstocht van
stichting Ik ben Wil kan rekenen op veel medewerking vanuit de dorpen
waardoor op 18 mei gefietst wordt. De fietstocht wordt georganiseerd om
aandacht te vragen voor alzheimer.

Tijdens de eerste editie van de Vergeet-me-niet fietstocht worden de
dorpen Mitselwier, Nijewier en Ie aangedaan. De bedoeling is dat de
fietstocht een jaarlijks terugkerend event wordt waarop alle dorpen in
gemeente Noardeast-Fryslân aan bod komen. Voor deze eerste editie zijn
door vrijwilligers van de stichting en medewerkers van de gemeente
vergeet-me-nietjes gezaaid. De bloemen bloeien in de maand mei naar
verwachting prachtig lichtblauw en zijn bovendien een symbool voor
Alzheimer.

De route is ongeveer 20 kilometer lang en gaat voornamelijk over
fietspaden en rustige wegen. Jong en oud; iedereen die kan fietsen kan
meedoen. De start is op 18 mei tussen 13:30 en 14:00 uur op de Markt in
Dokkum. In Nijewier, Mitselwier en Ie worden activiteiten georganiseerd
door bewoners en ondernemers en er is op meerdere plaatsen ruimte voor
een kop koffie met iets lekkers of een toiletbezoek. Er zijn drie
stempelposten onderweg en bij verzorgingstehuis de Skûle is een extra
stopplaats.

De kosten van de tocht zijn € 4 bij bestelling via de website, en € 5 op
de dag zelf bij de start in Dokkum. De opbrengsten van de inschrijvingen
gaan voor 100% naar de acties en doelen die stichting Ik ben Wil
organiseert en ondersteunt. Elke deelnemer ontvangt bij aankomst een
aandenken.

Aanmelden kan via www.ikbenwil.nl/aanmelden-fietstocht

Op de foto de vertegenwoordigers Jan-Anne uit Mitselwier: Wiebe, Anja, Sietske en
Sabine uit Nijewier; Elisabeth en Jelmer uit Ie; en Barend, Eelke en Nik
namens stichting Ik ben Wil. De foto werd gemaakt door Lotte Vogt van
stichting Ik ben Wil.

12 april Jaarvergadering Dorpsbelang & Oranjevereniging

Zet 12 april vast in de agenda.

Meer info volgt!

Voor in de agenda: gezamenlijke jaarvergadering Dorpsbelang en Oranje vereniging


De jaarvergadering van de Dorpsbelang en Oranje vereniging staat gepland op 14 april om 19:30 uur.
Nadere info volgt.

Kerstboom inzameling zaterdag 7 januari 2023

Niawier-Wetsens doet ook dit jaar weer mee aan de kerstbomen inleveractie!

De inzamelplaats is: Parkeerstrook voor het kaatsveld.

Enquête woonbehoefte Niawier-Wetsens

Onderstaande is ook huis aan huis verspreid!

Via deze enquête willen we graag horen aan wat voor soort woningen behoefte is in Niawier-Wetsens. Zo kan Dorpsbelang Niawier Wetsens samen met de gemeente afwegingen maken voor een passend woningbouwplan voor het dorp.

Denkt u nu, ik heb al eerder een enquête ingeleverd, dat klopt. Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen dat er vanuit de dorpen dezelfde enquêtewordt gehouden voor een zo duidelijk mogelijk beeld. Deze enquête is een van de hulpmiddelen daarvoor, waarbij de betrokkenheid van de Mienskip belangrijk is. Helpt u mee door de vragenlijst in te vullen? Het kost u ongeveer 8 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Per huishouden mag één enquête worden ingevuld. Daarop geldt wel een uitzondering; thuiswonende jongeren (18+) mogen de enquête namelijk ook zelf invullen.

Deze enquete digitaal invullen kunt u doen via deze link; KLIK HIER
Deze enquete liever uitprinten, download hem HIER

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.noardeast-fryslan.nl/woningbouw.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Dorpsbelang Niawier-Wetsens. We willen u met nadruk verzoeken om deze enquete in te vullen en in te leveren bij één van onderstaande adressen.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Wiebe Turkstra, Bredewei 3
Sabina Atkins, Grytmanswei 1
Sietske Weidenaar, Gtytmanswei 4
Janneke Neef, Bornensisstrjitte 7
Anja Kloostra, Siercksmawei 5
Lenie Lap, Jaerlawei 9/11 in Wetsens

Tuinafval wordt gedumpt in het bos

Vanuit het dorp horen wij berichten dat er regelmatig tuinafval wordt gedumpt in het bos.

We willen een ieder vragen om dit afval aan te bieden in de groene container.
We weten dat het bos niet erg netjes is, maar laten we er samen voor zorgen dat dit niet erger wordt.
Voor nog geen 2 euro per maand is een extra groene container te regelen bij Noard-East Frylan.

BVD Dorpsbelang

Green bin container filled with garden waste. Hands wearing gardening gloves doing spring clean up in the garden. Recycling garbage for a better environment.

Kennisgeving invullen vacature bestuurslid dorpsbelang

Beste bewoners van Niawier-Wetsens,

Binnen ons dorpsbelang is al sinds enige tijd een plek voor een bestuurslid vacant. Wij zijn blij dat wij als dorpsbelang nu kunnen vertellen dat Sabine (van de B&B de Grytmanshoeve) zich heeft aangemeld bij ons als bestuurslid.

Vanwege de coronamaatregelen hebben wij dit niet kunnen voorleggen in onze ledenvergadering, daarom doen wij dit nu via onze website. Indien er toch bezwaren zijn i.v.m. de benoeming van Sabine tot ons bestuur van het dorpsbelang horen wij het graag, zo niet dan willen wij Sabine van harte welkom heten bij ons bestuur.

Namens het bestuur dorpsbelang Niawier-Wetsens,

Hartelijke groeten,
Mei freonlike groetnis,

Anja Kloostra
Secretaris dorpsbelang Niawier-Wetsens

Dorpsbelang verrast inwoners en brengt jaarvergadering 2.0

Dorpsbelang Niawier-Wetsens en de Oranje Vereniging verraste vrijdag de inwoners met een tasje met inhoud een spelletje van Moai mei Blommen en en een soeppakket van Jan Cooks 4you) en een speciale uitgave ”jaarvergadering 2.0.”

Februari is normaal de maand waarin we als dorpsbelang onze jaarvergadering houden. Door Corona is echter alles anders dan voorgaande jaren.

Omdat het niet mogelijk is om een jaarvergadering te organiseren waar iedereen bij elkaar kan komen, hebben we besloten een extra editie van de dorpskrant uit te geven, waarin alle verenigingen verslag doen van wat ze zoal het afgelopen jaar hebben gedaan. Jaarverslagen, financiële verslagen, notulen, bestuurswisselingen, opmerkingen en vragen, u kunt het allemaal vinden in deze speciale uitgave van de dorpskrant.

Wij hopen als dorpsbelang van Niawier-Wetsens dat het jaar 2021 ons weer meer vrijheid geeft, en dat we samen met vele vrijwilligers onze schouders er onder kunnen zetten om onze dorpen leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Namens dorpsbelang wensen we u veel leesplezier,

Wiebe Turkstra, Sietske van der Meulen, Janneke Neef en Anja Kloostra

 

Beste wensen