Inspiratie avonden ‘Initiatiefkunde voor vrijwilligers’

PERSBERICHT
——————-

cartoon_met_poppetjes_en_spreekwolkjesDoarpswurk stuurt Friese dorpen een boekje over containerbegrippen

Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe manier van besturen. Dit is de reden dat Doarpswurk vier beknopte boekjes uitbrengt met daaraan verbonden twee inspiratie/scholingsavonden. Het is bedoeld voor iedereen die zich druk maakt over de toekomst van zijn of haar dorp.

De dorpen die aangesloten zijn bij Doarpswurk, ruim 270, ontvingen het eerste boekje in de bus. Deze gaat over de Mienskip en Leefbaarheid; twee containerbegrippen die weer betekenis moeten krijgen. Wat hierbij helpt is leren kijken naar de oorspronkelijke ideeën. Wat was ook alweer de bedoeling van een gemeenschap? Wat is in essentie een levendige democratie? En wat is leefbaarheid?

‘We realiseren ons dat niet iedere dorpsbewoner interesse heeft in deze vaak meer abstracte vraagstukken. Maar met bewoners, bestuurders, initiatiefnemers en professionals die wel behoefte hebben aan verdieping willen wij kennis delen. Zo helpen wij bij het vormen van gedachten en het zoeken naar – en vinden van – antwoorden. Door anders te leren denken en te begrijpen waar dingen vandaan komen, kun je beter omgaan met de veranderingen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, maar ook vraagstukken met betrekking tot bestuurskunde versus initiatiefkunde en individualisering’, aldus Jaap Koen Bijma adviseur bij Doarpswurk en tevens de persoon die de inspiratie avonden presenteert.

De reden dat Doarpswurk dit initieert is enerzijds logisch want het is haar taak om dorpen te helpen bij moeilijke vraagstukken. Daarnaast voelt Doarpswurk zich verantwoordelijk en leeft de stichting mee met de dorpen. Het wordt steeds moeilijker om bestuursleden te vinden voor bijvoorbeeld een dorpsbelang, de vraag is dan ook; zijn we niet toe aan een andere vorm van besturen? Is een dorp nog steeds een mienskip of is het meer een woonplaats dan een leefplaats? En als dat zo is hoe kunnen we dan een nieuwe vorm van een mienskip bedenken waarin de juiste verwachtingen naar elkaar toe passen.

‘We merken dat mensen worstelen met vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn, maar het zijn zeker vragen waar je samen over kunt praten om ze helder te krijgen en om er mee leren om te gaan. Ik kijk er naar uit om naar aanleiding van het eerste boekje met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Dat is waar de inspiratie avonden toe moeten leiden’, besluit Jaap Koen.  Op 7 en 21 november vinden de inspiratie avonden ‘Initiatiefkunde voor vrijwilligers’ plaats die passen bij het eerste boekje. Je kunt je gratis inschrijven via de website waar je tevens het boekje kunt downloaden: doarpswurk.frl.

https://www.doarpswurk.frl/events/initiatiefkunde-voor-vrijwilligers/

Zoektocht naar historische interieurs in Dongeradeel

Persbericht

17 februari 2017

Zoektocht naar historische interieurs in Dongeradeel

‘Ik ben met een grote verbouwing bezig, maar nu ik dit heb gehoord, sloop ik er toch niet alles eruit wat ik van plan was te doen’. Deze geruststellende woorden sprak een monumenteigenaar na afloop van een informatieavond van de Stichting Interieurs in Fryslân. Hoe terloops ook uitgesproken, hij verwoordde wel een van de doelstellingen van de Stichting Interieurs in Fryslân, namelijk het behoud van historische interieurs en interieurelementen in Friesland. Projectleider Mirjam Stuurman licht toe dat de stichting dit wil doen door de huiseigenaren bewust te maken van wat ze (letterlijk) aan interieurschatten in huis hebben.

Op dit moment verdwijnen bij een verbouwing in een hoog tempo talrijke historische elementen. En tegelijkertijd verdwijnt er ook een belangrijk deel van het Friese erfgoed en dat definitief. Veel huiseigenaren blijken zich niet te realiseren dat er door sloop belangrijk Fries erfgoed verloren gaat. Daarom werd in 2013 de Stichting Interieurs in Fryslân opgericht. De stichting wil met wetenschappelijk onderzoek kennis verzamelen over nog aanwezige historische interieurs in Friesland.

De stichting probeert nu een totaalbeeld te krijgen van de Friese wooncultuur. Na een succesvolle inventarisatie in Súdwest Fryslân en onlangs in Harlingen, start er binnenkort een onderzoek naar historische interieurs in Dongeradeel.  Projectleider Mirjam Stuurman: ‘wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, deuren, vloeren, tegels en tegeltableaus, bedstee wanden, glas in lood ramen of een opmerkelijke trap. Meubels en huisraad vallen hier niet onder’.

Inmiddels is er een lijst opgesteld van panden waarvan te verwachten is dat er zich nog belangrijke interieuronderdelen bevinden. ‘Binnenkort willen we bewoners en eigenaren uitnodigen voor een informatieavond waarop onze bedoeling en werkwijze worden toegelicht’, aldus Mirjam Stuurman. ‘Vanaf eind maart nemen wij dan contact op voor een eventuele afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse’.

De stichting en het onderzoek zijn een particulier initiatief dat wordt gesteund door de Ottema Kingma Stichting, de provincie Fryslân, de gemeenten en fondsen. De Stichting is in 2013 opgericht door geïnteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum Sneek deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij het project betrokken.

Wilt u helpen bij het onderzoek? Kent u panden waarin zich mogelijk interessante onderdelen bevinden? Neem dan contact met de stichting via info@interieursinfryslan.nl. Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl

foto informatieavondInformatie avond

IJL tegelvloer IJlstTegelvloer IJlst

Informatiebijeenkomst Sionsberg

Advertentie zorg in dokkum

Sint-Vituskerk overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Nieuw logo SAFT in hoge resolutie kopie

Persbericht

Alde Fryske Tsjerken neemt kerk Wetsens over met steun particulier

 

Leeuwarden, 4 april 2016

De Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt vrijdag 8 april 2016 de hervormde kerk van Wetsens over van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens. Bijzonder is dat deze overname mogelijk wordt gemaakt door een financiële bijdrage van een particulier.

De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens zette de kerk aanvankelijk te koop. Hoewel er een koper gevonden was, heeft de Protestantse Gemeente toch medewerking willen verlenen aan overdracht aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken toen een particulier bereid bleek te zijn om bij te dragen aan het benodigde instandhoudingsfonds.

Over de hoogte van de bedragen die door de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens en de particuliere schenker beschikbaar worden gesteld, worden geen mededelingen gedaan. De begunstiger is vrijdag 8 april wel aanwezig bij de overdracht om een toelichting te geven. ,,Het is voor het eerst in de 45-jarige geschiedenis van de Stichting Alde Fryske Tsjerken dat een particulier meebetaalt aan het instandhoudingsfonds”, aldus directeur Gerhard Bakker. ,,Dat maakt deze overname uniek.”

Twaalfde eeuw

De tufstenen kerk van Wetsens dateert uit de eerste helft van de twaalfde eeuw en was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Vitus. De toren stortte in 1842 in. In plaats daarvan kwam een driezijdige sluiting van gele Friese steen, met een klokoverhuiving tegen de gevel. De westgevel met deze klokkenstoel is eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.

In het interieur zijn sporen zichtbaar die bewijzen dat er ooit gewelven aanwezig waren. Het interieur is in 1836 vernieuwd. De preekstoel, het doophek en de banken dateren waarschijnlijk uit die tijd. Het orgel is afkomstig uit Sappemeer en werd in 1933 in Wetsens geplaatst.

Plaatselijke Commissie

De kerk komt na de overdracht aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken in beheer bij een Plaatselijke Commissie. Via de PC kan de kerk gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten, concerten en (familie)­bijeenkomsten.

Voor de Stichting is dit de 46ste kerk die wordt overgenomen in het 45-jarige bestaan. De laatste keer dat de Stichting een kerkgebouw overnam, was in 2014 (Baaium en Dedgum).

De Stichting Alde Fryske Tsjerken werd in 1970 opgericht om monumentale kerkgebouwen over te nemen die hun religieuze functie verloren, en om in overleg met de dorpsbewoners te zoeken naar nieuw gebruik. Bovendien spant de Stichting zich in om publieke belangstelling te wekken voor kerkgebouwen in het algemeen.

Kerk Wetsens - Foto Stichting Alde Fryske Tsjerken

Foto: Stichting Alde Fryske Tsjerken