Jeugd It Hokje laat van zich horen naar gemeente

Bêste jeugd en/of feestkommisjes fan de Dongeradeelse (NEF) doarpen, mar ek oare doarpen dy’t har roppen fiele,

Nei oanlieding fan ûnder oare it ôfskaffe wollen fan de jeugdroutes foar de fersierde weinen ha wy nei de Admiraliteitsdagen in iepen brief op facebook pleatse oan boargemaster Waanders. Yn dizze brief, hjirûnder taheakke, skriuwe wy dat wy fine dat de regels foar doarpsfeesten ûnnoadich skerp binne wylst yn de stêd Dokkum in soad liket te kinnen.

Yn koarten sille wy, op útnoeging fan Waanders sels, mei de boargemaster om de tafel hjiroer. Graach soene wy ek út jim namme sprekke en ús stipe fiele troch jim. Yn it earste plak wolle wy ynsette op it behâld fan de fersierde wein optochten en it útwreidzjen fan benammen de jeugdroutes. Wy fine dit in soart kulturiel erfgoed dat in grutte ympakt hat op de jongerein en neffens ús heard by de plattelânskultuer. Mar faaks is der noch folle mear wêr’t wy oer prate kinne. Wy wolle jim freechje om dizze brief sa gau moochlik yn jim doarpsbelang, feestkommisje en jeugdhonk te besprekken en ús in reaksje te stjoeren.

Graach heare wy of jimme it mei ús iens binne en of der faaks noch punten binne dy’t wy neffens jim meinimme kinne.

Wy sjogge jim reaksjes graach yn ‘e mjitte as privéberjocht op facebook of as mail op ithokjenijewier@gmail.com .

Mei freonlike groetnis,

De jeugd fan Nijewier

————————-

2018_09_12_08_31_51_It_Hokje_Startpagina 2018_09_12_08_33_03_It_Hokje_Startpagina

Gelezen, vispassage Wetsens in aanbouw

Logo Waldnet

Vispassages maken Súd Ie in Dokkum bereikbaar

Publicatie:
di 05 juni 2018 11.11 uur

DOKKUM – Door de aanleg van stuwen, sluizen en gemalen zijn overal in de wereld hindernissen ontstaan waardoor vissen, rivieren en beken niet meer kunnen bereiken. Dat geldt ook voor twee sloten richting de Súd Ie. Om dat probleem te verhelpen worden er twee vispassages aangelegd waardoor het niet alleen voor mensen maar ook dieren goed toeven is in het gebied.

De vispassages zorgen ervoor dat vissen een hindernis kunnen passeren en stapsgewijs om een stuw of gemaal heen zwemmen. Via deze passage kunnen vissen het hoogteverschil bij een stuw overbruggen. Om ervoor te zorgen dat niet alleen grote, maarook de kleinere vissen door de passage kunnen, hebben de meeste passages treden van maximaal 8 cm hoog. De treden hebben ook een ideale breedte. De lengte en het aantal treden van vistrap is dus afhankelijk van het hoogteverschil van het water aan weerszijden van de stuw.

Vispassage Wetsens
Begin juni start aannemer De Boer & De Groot met de aanleg van een vispassage in de Jaarlasloot bij Wetsens. Deze sloot heeft een directe verbinding met de Súd Ie. Doordat er ter plaatse van de kruising met de Dokkumerwei een beweegbare (klep)stuw is aangebracht, is er voor vissen een te groot hoogteverschil. Hierdoor kunnen zij er niet langs. Daarom wordt aan de noordzijde van de brug een vispassage aangelegd. Deze passage is onder andere bedoeld voor de 3-doornige stekelbaars en de (glas)aal. Voor de werkzaamheden wordt één weghelft afgesloten. Dit wordt ter plekke met borden aangegeven.

Vispassage Anjumer Kolken
De Anjumer Kolken is een open natuurgebied nabij Anjum. Het gebied is omringd met een kade en kent een hoog en laag waterdeel. Het is een waterrijk gebied dat zeer geschikt is als paaigebied voor de vissen. Na het broedseizoen, 15 juni, start aannemer VOPO met de aanleg van de vispassage Anjumer Kolken. Met de komst van de vispassage kunnen vissen ongeveer 2/3 van het gebied bereiken.