Ledenvergadering De Laatste Eer gaat eerst niet door.

Woensdag 18 maart a.s. Ledenvergadering De Laatste Eer uitgesteld tot nader bericht! Dit i.v.m. corona virus!

Ledenvergadering de Laatste Eer

Nodigt u van harte uit op

Datum: Woensdag 18 maart 2020
Tijd     : 20.30 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda:

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaar
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Samenstelling bestuur

Aftredend en wel herkiesbaar : Annemarie Tromp (eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden,
voor de vergadering, bij de voorzitter)

 1. Mededelingen van het bestuur
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Natuurlijk bent u ook hartelijk uitgenodigd op onze ledenvergadering.


www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl

Uitnodiging jaarvergadering uitvaartvereniging

uitnodiging