Foto’s Vitusclub Wetsens Volleybal

Op woansdei 28 juni hawe we in geselliche jûne hawn mei de Vitusclub yn Wetsens mei beats volleyball by Siede en Paula.