Fonds voor ideeën uit de mienskip weer open

Logo Nooroost Fryslan Dwaande

17 februari 2016

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk of dorp te verbeteren, kunnen vanaf 1 maart weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In de eerste subsidieronde van dit jaar is € 1,2 miljoen beschikbaar. Voor heel 2016 € 3,6 miljoen.

Succesvol

Gedeputeerde Johannes Kramer kijkt terug op een succesvol eerste jaar van de subsidieregeling: “Dat der ferlet is fan sa’n fûns docht bliken út it sukses fan de eardere omgongen ferline jier. Yn 2015 hawwe mar leafst 201 inisjatyfnimmers mei-inoar € 2,5 miljoen oan subsydzje foar harren projekten krigen. Dêrby waard minstens in selde bedrach troch inisjatyfnimmers bydroegen. Al mei al goed foar in ynvestearing fan € 5 miljoen yn de leefberens fan Fryslân”. Het gaat hierbij om projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Een impressie van uitgevoerde projecten is te vinden op http://www.streekwurk.frl/ProjectenInBeeld.

Hallum bundelt zijn krachten om voorzieningen te behouden. Wat al goed is, versterken!

Dit project ontving in 2015 subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Om er voor te zorgen dat hun dorp leefbaar en aantrekkelijk blijft, willen de inwoners de sportvoorzieningen bundelen in een nieuw te bouwen complex. Het gezamenlijk project Bruisend Hart Hallum wordt zeer breed gedragen en richt zich specifiek op leefbaarheid van het dorp en omstreken, waarin duurzaamheid in belangrijke mate vervlochten is.

In deze nieuwe constructie hebben de voetbal- en kaatsvereniging, het zwembadbestuur en de beheerstichting van het Multifunctionele Centrum “Het Trefpunt” de handen ineen geslagen.  Met dit project wordt er gezocht naar verbinding en samengewerkt om de voorzieningen voor Hallum en omgeving te versterken en te behouden voor de toekomst.

Subsidie aanvragen

Initiatiefnemers kunnen hun subsidieaanvraag indienen vanaf 1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het belangrijk dat inwoners gezamenlijk een projectidee indienen en uitvoeren. Gerwin van Oene in het Streekhuis in Burgum kan u helpen bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Hij is te bereiken via tel. (0511) 479 213 of via g.vanoene@fryslan.frl.

Een adviesteam dat bestaat uit inwoners uit de regio (onafhankelijke leden) bekijkt de projecten en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. Kijk voormeer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie