16 mei Inloopbijeenkomst woningbouw Nijewier

Kerstboom inzameling zaterdag 7 januari 2023

Niawier-Wetsens doet ook dit jaar weer mee aan de kerstbomen inleveractie!

De inzamelplaats is: Parkeerstrook voor het kaatsveld.

Staatsbosbeheer plant nieuwe bomen wegens essentaksterfte in Noard -Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden herplant uitvoeren in enkele
dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Op een paar plekken waar dit nodig is,
zal worden geklepeld met een bosklepel om de bodem geschikt te maken
voor het planten van nieuwe bomen. Dit is nog een maatregel in het kader
van de bestrijding van de essentaksterfte

Staatsbosbeheer gaat de komende periode in een aantal gebieden in Noard-
Fryslân nieuwe bomen planten in dorpsbosjes. Dit zijn bosjes waarin
afgelopen jaren is gedund om de Essentaksterfte te bestrijden. Waar dat
nodig is, wordt de bodem geschikt gemaakt voor het planten van nieuwe
bomen met een bosklepel. Het gaat om bosjes bij Ezumazijl, Rinsumageest
(Burmaniaweg), Niawier, Wierum en Hantumhuizen.

Nieuwe bomen planten

De bosklepel- en plantwerkzaamheden wordt door Staatsbosbeheer
uitbesteed aan een aannemer. Op het kaartje in de bijlage zijn de
verschillende locaties waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd
weergegeven.

Wat was essentaksterfte ook alweer?

Essentaksterfte dook voor het eerst op in de jaren 90 in Polen. De
schimmelziekte heeft zich vervolgens langzaam over Europa verspreid. In
2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen vastgesteld. Daarna is de
ziekte snel verspreid over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en jonge
hakhoutbeplantingen lopen schade op door de schimmel. De aantasting komt
door een schimmel die zich via sporen door de lucht verplaatst. De
sporen zijn van het vals essenvlieskelkje (Chalara Fraxinea). Deze
schimmel dringt via de bladeren in de houtvaten van de essen waardoor
deze verstopt raken, met het gevolg dat de bladeren verwelken en takken
in de toppen van de bomen afsterven. Als de bomen ziek zijn, zijn ze
meer vatbaar voor secundaire aantastingen zoals de honingzwam die de
wortels aantast. Momenteel is er geen oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?

De eerste jaren was er nog hoop op herstel, maar nu blijkt dat dit
herstel uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De veiligheid speelt
hierbij ook een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal de komende
jaren worden gestreefd naar een natuurlijke bosverjonging en
-ontwikkeling en op plaatsen waar dit nodig wordt bijgeplant. Allemaal
met het doel in de toekomst weer een duurzaam functionerend bos met een
hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen

Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om de werkzaamheden
uit te voeren. Het broedseizoen is nu afgelopen en de bodem is goed
begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de werkzaamheden aan het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden de
broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de
werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.

 

Enquête woonbehoefte Niawier-Wetsens

Onderstaande is ook huis aan huis verspreid!

Via deze enquête willen we graag horen aan wat voor soort woningen behoefte is in Niawier-Wetsens. Zo kan Dorpsbelang Niawier Wetsens samen met de gemeente afwegingen maken voor een passend woningbouwplan voor het dorp.

Denkt u nu, ik heb al eerder een enquête ingeleverd, dat klopt. Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen dat er vanuit de dorpen dezelfde enquêtewordt gehouden voor een zo duidelijk mogelijk beeld. Deze enquête is een van de hulpmiddelen daarvoor, waarbij de betrokkenheid van de Mienskip belangrijk is. Helpt u mee door de vragenlijst in te vullen? Het kost u ongeveer 8 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Per huishouden mag één enquête worden ingevuld. Daarop geldt wel een uitzondering; thuiswonende jongeren (18+) mogen de enquête namelijk ook zelf invullen.

Deze enquete digitaal invullen kunt u doen via deze link; KLIK HIER
Deze enquete liever uitprinten, download hem HIER

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.noardeast-fryslan.nl/woningbouw.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Dorpsbelang Niawier-Wetsens. We willen u met nadruk verzoeken om deze enquete in te vullen en in te leveren bij één van onderstaande adressen.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Wiebe Turkstra, Bredewei 3
Sabina Atkins, Grytmanswei 1
Sietske Weidenaar, Gtytmanswei 4
Janneke Neef, Bornensisstrjitte 7
Anja Kloostra, Siercksmawei 5
Lenie Lap, Jaerlawei 9/11 in Wetsens

Enquête veiligheid in het buitengebied

Binnengekomen schrijven.

Beste dorpsbelangen,

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn een project gestart om de veiligheid in het buitengebied te verbeteren.
Stap voor stap worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Er is aandacht voor onderwerpen als diefstal, inbraak en ondermijning. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar het onderhoud van de openbare ruimte met als doel om te zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken, maar onaantrekkelijk voor (ondermijnende) criminaliteit.

Op dit moment staat er een enquête open die ingevuld kan worden door inwoners van het buitengebied en bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn: http://bit.ly/veilig-buitengebied

Kerstbomeninzameling 2021 anders dan anders!

Kerstbomeninzameling 2021

In de eerste week van januari 2021 staat de inzameling van kerstbomen in de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel op het programma. De inzameling vindt traditiegetrouw plaats met de hulp van de plaatselijke belangen en vele inwoners. Door corona is de inzameling dit jaar verspreid over meerdere dagen.

Inzameling door de jeugd gaat niet door

De inzamelingswijze waarbij jeugd de kerstbomen huis-aan-huis inzamelt en hiervoor een lootje en waardebon ontvangt gaat helaas niet door. We willen het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken.

Inwoners kunnen de kerstboom tussen 4 en 7 januari naar de inzamelplek brengen

We vragen inwoners de kerstboom zelf vanaf 4 tot uiterlijk 7 januari naar één van de aangegeven locaties te brengen. Op vrijdag 8 januari haalt de gemeente de bomen op vanaf de inzamelplaatsen. De gemeente zorgt voor een verantwoorde verwerking van de kerstbomen. Als inwoners niet in de gelegenheid zijn om de boom op de aangegeven data naar de inzamelplek te brengen, dan kan de kerstboom ook naar de milieustraat gebracht worden. Daarnaast kan de kerstboom, al dan niet door de boom eerst te verkleinen, worden aangeboden in de GFT container.

Eind december worden de locaties bekendgemaakt

Sommige locaties zijn anders dan voorgaande jaren in verband met de inzameling op meerdere dagen. De inzamellocaties in de dorpen en wijken worden eind december bekendgemaakt via de gemeentelijke pagina in de huis aan huis krant, via de websites en social media van de gemeenten.

 

Volg de gemeente berichten over wat wel en niet kan oudjaarsdag

De eerste online bijeenkomsten ter voorbereiding van de jaarwisseling hebben inmiddels plaatsgevonden!

Met verschillende carbidschietploegen uit Noardeast-Fryslân hebben we virtueel gesproken over de jaarwisseling. Hier kreeg je de mogelijkheid om vragen te stellen over carbidschieten tijdens de jaarwisseling. Het kan zijn dat jouw ploeg hier niet bij aanwezig kon zijn, daarom hebben we een top drie van de meest gestelde vragen op een rijtje voor je gezet. Deze kun je vinden via deze link: http://www.noardeast-fryslan.nl/meest-gestelde-vragen…

Staat je vraag er niet tussen? Of heb je nog ideeën of zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan gerust contact op met Reinder en zijn collega’s van team Feiligens.

Samen voor een veilig en coronaproof oud en nieuw!

Videoboodschap Burgemeester Johannes Kramer

Vertel het de gemeente!

Gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Dantumadiel stelden beide een woonvisie op. Via een korte vragenlijst horen zij graag specifiek wat er
in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. Deze
vragenlijst is deze maand in te vullen.
Via de volgende linken komt u op de pagina’s waar de vragen zijn te beantwoorden.

Op noardeast-fryslan.nl:
https://www.noardeast-fryslan.nl/nieuwsoverzicht/gemeente-maakt-woonvisie-denk-mee

Voor Noardeast-Fryslân:
https://www.facebook.com/noardeastfryslan/posts/774843976334260

Kerstboom inleveren