Uitslagen Kaatswedstrijd Federatie

Kaatswedstrijd Federatie Dongeradeel in Niawier

Zaterdag is in Niawier bij KF De Trije Doarpen onder prima weersomstandigheden de 10e wedstrijd van de kaatscyclus over 11 wedstrijden gekaatst. Er werd gekaatst in 3 categorieën.

Bij de Dames stonden er 3 parturen op de lijst. Het partuur Margriet Wijtsma c.s. en het partuur Lisanne v/d Velde c.s. hadden beide hun eerste wedstrijd gewonnen. Hierdoor werd de laatste wedstrijd een echte finale. Het werd een ontzettende spannende finale welke pas beslist werd op de stand 5-5 (6-6) in het voordeel van het partuur Margriet Wijtsma c.s.

In de B-klas waren er 5 parturen. Er moesten 4 wedstrijden gekaatst worden dus het beloofde een lange kaatsmiddag te worden. In de 4e omloop kaatsten de parturen Adol Braaksma c.s. tegen Douwe Wierstra c.s. Het partuur Braaksma c.s. had de eerste 3 wedstrijden gewonnen, dus bij winst gingen zij met de kransen naar huis. Door nagenoeg foutloos te kaatsen wonnen zij ook hun 4e wedstrijd met 5-3 (6-6). Voor de 2e prijs waren nog 2 kanshebbers. Het partuur Douwe Wierstra c.s. en het partuur Johan Dijkstra c.s. zij hadden na 3 wedstrijden beide 17 punten. In de laatste omloop moesten zij tegen elkaar. De winnaar van deze wedstrijd werd met de stand 5-3 (6-2) het partuur Douwe Wierstra c.s.

In de A-klas waren er 3 parturen. Het wil met de A-klas dit jaar niet echt lukken. Veel wedstrijden in deze klasse kunnen geen doorgang vinden wegens te weinig deelname. Een reden hiervoor is dat een groot deel van de kaatsers in deze klasse de gang naar de eerste en tweede klas wedstrijden maken van de KNKB, wat natuurlijk wel positief is. Het partuur Auke Boomsma c.s. ging met de eerste prijs naar huis doordat zij hun twee wedstrijden wonnen. De meeste tegenstand kregen ze in hun 1e wedstrijd tegen het partuur van Jacob Lei c.s. deze wedstrijd werd pas beslist op een stand van 5-5 (6-2). De andere wedstrijd werd redelijk eenvoudig gewonnen met de stand 5-3 (4-6).

Volgende week is de laatste federatiewedstrijd in Morra. Dan is ook bekend wie de diverse klassementen hebben gewonnen.

Uitslagen;

Dames (3 paruren)
1e prijs Margriet Wijtsma, Femke Meindertsma, Berber Rinskje Ferwerda

1e Dames 290815

B-klas (5 parturen)
1e prijs Adol Braaksma, Oene v/d Woude, Magchiel Faber.
2e prijs Douwe Wierstra, Dirk Pieter van der Schaaf, Tjeerd Zeilinga.

2e Heren B 290815

1e Heren B 290815

A-klas (3 parturen)
1e prijs Auke Boomsma, Durk Pieter Hiemstra, Jelle Jaap Stiemsma.

1e Heren A 290815

 

Laatste ledenpartij de Trije Doarpen.

Zaterdag 15 augustus stond voor kaatsvereniging de Trije Doarpen de laatste ledenpartij op papier.

Deze partij werd gesponsord door Stucadoorsbedrijf de Ald Stjelp uit Oosternijkerk en Frequentgroep beveiligingen uit Metslawier. Doordat het voet/korfbal ook weer is begonnen  en enkele leden van onze vereniging op Knkb nivo kaatsen, was de opkomst iets minder dan voorgaande wedstrijden maar toch kon er gekaatst worden in 4 categorieën. In elke categorie waren 4 parturen en kon er in pouleverband gekaatst worden. Dit betekende dat iedereen 3 keer kon kaatsen onder prachtige weersomstandigheden.

Bij de welpen werden meerdere partijen op 5-5 6-6 verkaatst, waardoor de spanning tot de laatste slag aanwezig was. De finale ging tussen partuur Hester Torensma en Jan de Hoop en partuur Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma. De partij ging lange tijd gelijk op en veel eersten werden op 6-6 beslist. Op 5-4 6-6 gaf Isabella de beslissende zitbal en zo werden zij de uiteindelijke kranswinnaars.

Bij de meisjes was 1 partuur dat er uitsprong en al hun partijen wisten te winnen. In de laatste omloop leken de dames een beetje uitgekaatst en beide partijen eindigden dan ook vlot in 5-1. Hier werden Emma Allema en Christine Spijksma de winnaars. Bij de jongens waren er 2 parturen die uitmaakten wie met de kransen naar huis gingen. Partuur Hessel Wilman en Rick Wiersma moesten in de laatste partij tegen partuur Jelmer Torensma en Rinke de Hoop  uitmaken wie de beste was. Dat deze 2 parturen aan elkaar gewaagd waren bleek wel uit de uitslag. Deze partij werd pas beslist op 5-5 6-6 in het voordeel van partuur Wilman c.s.

Bij de senioren/junioren werd in 4 drietallen gekaatst. Douwe Pieter Kuiper wist met zijn opslag vele punten voor zijn partuur binnen te halen en waren oppermachtig deze middag. Samen met Jaap Wiep Torensma en Richtsje Eisinga wisten zij alle 3 partijen naar hun hand te zetten en zo konden ook zij huiswaarts met de felbegeerde kransen.

Uitslag: Welpen

1ste Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma

2de Hester Torensma en Jan de Hoop

Meisjes:

1ste Emma Allema en Christine Spijksma

2de Lutske Allema en Aljantine Holtewes

Jongens:

1ste Rick Wiersma en Hessel Wilman

2de Jelmer Torensma en Rinke de Hoop

Senioren/junioren:

1ste Douwe Pieter Kuiper, Jaap Wiep Torensma en Richtsje Eisinga

2de Harald Wiersma, Bert Allema en Annemarie Jongeling

Winnaars eerste prijs!

DSC03724 DSC03722 DSC03720 DSC03718

.

Winnaars tweede prijs!

DSC03723 DSC03721 DSC03719 DSC03717

Opgave volleybal en/of de bbq.

Oproep van de oranjevereniging!

Voor het volleybal en/of de bbq op 22 augustus kan een ieder die dit nog niet heeft gedaan maar wel wil, zich nog opgeven voor 14 aug.  Opgeven kan via briefje of anders bellen naar Folkert 241615.

jij

 

Oproep!

oproep

Aan alle inwoners van Niawier-Wetsens en andere betrokkenen het volgende:

Graag zouden wij u willen vragen of u een bijdrage kunt leveren aan onze website, heeft u nieuws, data voor de agenda, een leuk verhaal, ect. mail het ons.

Om een website actueel te houden hebben we natuurlijk kopij nodig. Voor iedereen die iets wil vertellen dan ook de oproep om regelmatig de nieuwtjes, aankondigingen, een evenement, verslagen van gehouden activiteiten, sportverslagen, foto’s en geplande activiteiten aan ons door te geven. Heeft u verder niets maar weet u wel dat er ergens iets in onze dorpen te doen of te zien valt, ook dat horen we graag.

Reacties zijn welkom bij voorkeur via de mail van de webbeheerders: niawierwetsens@gmail.com, of een pb-tje via de Facebookpagina van de site of eventueel persoonlijk afgegeven bij ons thuis.

Deze website is van ons allemaal en zonder uw inbreng kunnen we niet. Dus, is er iets wat iedereen mag/moet weten; zet het op papier of op de mail en geef het aan ons door. Kortom: www.niawier-wetsens.nl en alles wat het biedt is van en voor ons allen.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Peter Tromp & Annemarie Wiersma
Webbeheerder www.niawier-wetsens.nl

.

N.B: We behouden ons het recht voor om niet relevante aangeleverde stukken ongeplaatst te laten.

 

 

Uitslagen middenstand jeugdpartij.

Middenstand jeugdpartij KF De Trije Doarpen

In Niawier is woensdag 8 juli de traditionele middenstand jeugdpartij verkaatst. Sponsoren van deze wedstrijd waren; Kapsalon Geertje, Jan Mook, Piet de Boer, Bote Kooistra, Peter Martijn Holwerda, De gulle gever, Us Hiem, Siem Miedema, Johannes Scheepstra, Koudenberg, Rennie Meinema, Lammert van der Meulen, Tjalling Sloot (MacGyver) en Klaas de Vries.
De middenstand jeugdpartij is de afsluiting van het trainen. De kabouters kaatsten hun eerste wedstrijd. Er waren 7 deelnemers, 3 parturen van 2 en eentje was alleen.
Een lijn was de kaats en die moesten ze proberen voorbij te slaan. Ze leren dat ze in het perk moeten slaan, er niet op mogen slaan als de bal uit is en ze leren het keren voor de kaats. Ze hebben allemaal goed hun best gedaan en voor iedere deelnemer was er een medaille.
Bij de welpen waren er 4 parturen, ook hier werd fanatiek gekaatst. Na twee omlopen waren er 2 parturen met de volle winst, Isabella Sijtsma/Suzanne Torensma en Kirsten Wiersma/Jan de Hoop. Deze parturen kaatsten in de laatste omloop tegen elkaar. Het werd een spannende wedstrijd, welke werd gewonnen door Isabella Sijtsma c.s. met 5-3 (6-6). Bij de B klasse waren er ook 4 parturen. Na twee omlopen waren er nog meerdere kanshebbers voor de kransen. Het partuur Anne Marit v.d. Meulen/Lusilla v.d. Veen kaatsten tegen Sjoke v.d. Vorst/ Juliette Postmus. Eerstgenoemd partuur won met 5-2 (6-4) waardoor zij al hun partijen wisten te winnen een eerste werden. Het partuur Sjoke v.d. Vorst had uiteindelijk 2 eersten te weinig voor de tweede prijs. Deze prijs ging naar Aljantine Holtewes/Lutske Allema/Janiek Kloostra.
Bij de A-klasse stonden er 6 parturen op de lijst. Zij kaatsen in twee poules, waarna de nummers 1 in de finale mochten uitmaken wie er met de krans naar huis ging. De finale ging tussen de parturen Hessel Wilman/Hendrik Willem van der Vorst en Dylan Cuperus/Jan Brandsma. Het partuur Hessel Wilman c.s. won deze finale met 5-4 (6-6).

Welpen (4 parturen)
1e Isabella Sijtsma, Suzanne Torensma.
2e Kirsten Wiersma, Jan de Hoop.

B-Klasse (4 parturen)
1e Anne Marit v.d. Meulen, Lusilla v.d. Veen.
2e Aljantine Holtewes, Lutske Allema, Janiek Kloostra.

A-klasse (6 parturen)
1e Hessel Wilman, Hendrik Willem v.d. Vorst.
2e Dylan Cuperus, Jan Bandstra.

.,

[pwaplusphp album=Middenstand_jeugdpartij_8_7_15]

KNKB welpenjongens/meisjes, herkansing.

KNKB welpenjongens A en B klasse Niawier

In Niawier waren zaterdag 4 juli de KNKB welpenjongens te gast bij KF De Trije Doarpen. In verband met de verwachte warmte was het aanvangstijdstip 9.00 uur. Er werd gekaatst in een A en B klasse. In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst. Er werd goed gekaatst en na 2 omlopen waren er nog meerdere kanshebbers voor de eerste prijs. In de derde omloop kaatsten de parturen Pieter den Breejen/Sjouke Beimers tegen het partuur Doede de Jager/Harmen Zuidema, het partuur Doede de Jager c.s. wist deze wedstrijd te winnen met 0-5 (4-6) en kwamen hiermee op 18 punten, of dit genoeg was hing af van de uitslag tussen de parturen Redmer Wiersma/Durk Bootsma en het partuur Jan-Tymen Eisma/Jelmer Foppe Drijfhout. Het partuur Redmer Wiersma c.s. keek lange tijde tegen een achterstand aan maar kwam sterk terug en wisten de partij zelfs te winnen met 5-5 (6-0). Door deze uitslag kwam het partuur Jan-Tymen Eisma c.s. op 17 punten waarmee ze tweede werden.

In de B-klasse stonden er 8 parturen op de lijst, waarbij in partuur 8 nog moest worden bijgeloot. Ook hier werd ondanks de warmte goed en sportief gekaatst. De finale ging tussen de parturen Marten Daaf Alkemade/Stijn Vincken en het partuur Arjen Stremler/Sybrand Veldhuis. Eerstgenoemd partuur won deze finale met 5-3 (6-6). Ook werd er een verliezersronde gekaatst in overleg met de TC. Veel extra tijd zou dit niet kosten en dan kan iedereen toch minimaal twee keer kaatsen. De finale ging tussen de parturen Sido Harkema/Emiel Feenstra tegen Wybren de Jong/Menno Johnson (bijgeloot). Deze finale werd pas op een stand 5-5 (4-6) in het voordeel van partuur Wybren de Jong c.s.

Tot slot wil ik nog alle keurmeesters en andere vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage. Hierdoor verliep de wedstrijd vlot en soepel en konden we mooi op tijd de prijzen uitreiken.

Uitslagen;

A-klasse (4 parturen)
1e Doede de Jager (Easterein), Harmen Zuidema (Minnertsga)
2e Jan-Tymen Eisma (Tzum), Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier)

B-klasse (8 parturen)
Winnaarsronde
1e Marten Daaf Alkemade (Dronryp), Stijn Vincken (Spannum)
2e Arjen Stremler (Easterein), Sybrand Veldhuis (Raerd)

Verliezersronde
1e Wybren de Jong (Moddergat), Menno Johnson (Kimswerd)
2e Sido Harkema (Spannum), Emiel Feenstra (Bolsward)

 

[pwaplusphp album=KNKB_welpen_040715]

 

 

 

 

 

1e en 2e priis foar welpenfamkes yn Ie

Suzanna Allema mei Lolkje de Jong en Anouk Kingma de krans by de welpenfamkes op de federatie yn Ie

11402950_1659168170964871_1573877275794442648_n

 

En Isabella Sijtsma mei Anna Zijlstra en Wilianke Sipma 2de priis by de welpenfamkes yn Ie

11694796_1659167780964910_2942502479100378885_n

Foto’s 24 juni Federatie_Kaatsen

Bron RTV-NOF
Woensdag 24 juni werd er door 97 kaatsers in 7 categorieën gekaatst op´t Mearsfjild in Niawier. Een fantastische opkomst! Het wordt dan wel passen en meten om alle wedstrijdvelden kwijt te kunnen, en ook het materiaal is dan niet altijd toereikend. Maar gelukkig zijn er altijd andere verenigen bereid om hun materiaal beschikbaar te stellen.

Er kon gekaatst worden onder prima weersomstandigheden en er werd door de jeugd fanatiek gestreden om de prijzen. Bij de welpenjongens waren er 4 kranswinnaars, normaal gesproken wordt er door loting beslist wie er dan naar huis gaat met de kransen, maar in samenspraak met het Federatie jeugdbestuur werd besloten om 4 kransen in deze categorie uit te rijken.

Uitslagen:

Welpenjongens (6 parturen)
1e Jarno Cuperus, Peder Dijkstra, Jan Bandstra, Hessel Veendorp
2e Dennis Hovinga, Folkert Jelmer Visser

Welpenmeisjes (4 parturen)
1e Anna Zijlstra, Tineke Borger
2e Lolkje de Jong, Janiek Kloostra

Pupillenjongens (4 parturen)
1e Bauke Toren, Marco Wouda
2e Almer Zijlstra, Cees Zeilinga

Pupillenmeisjes (6 parturen)
1e Geertje Bijlsma, Petra Feenstra
2e Nynke de Vries, Marit Bakker

Schooljongens (8 parturen)
1e Sytse Koree, Jorn Hoekstra
2e Gerwin Dijkstra, Jan Berend Sipma, Hessel Wilman
1e VR. Arjen Schregardus, Sieuwe Kazimier, Simon Jan Dijkstra.

Schoolmeisjes (6 parturen)
1e Christine Spijksma, Esther Sijtsma
2e Antje de Vries, Kristine Postmus

Jongens/meisjes (6 parturen)
1e Jan Tijtsma, Jelle de Boer
2e Gerrit Dijkstra, Simon Jan Mol

Onderstaande foto’s eigen.

[pwaplusphp album=Federatie_kaatsen]