Gezocht: persoon die zijn/haar inspanning op de kaart wil zetten!

wijzoekenjouDe gemeente Dongeradeel maakt een inspiratiedocument voor haar buitengebied. Dit document moet plannenmakers in het gebied inspireren om bij hun plannen verstandig om te gaan met het landschap. Een belangrijk onderdeel van het inspiratiedocument is de cultuurhistorische kaart. Bij het maken van de kaart vragen zij hulp van de bewoners van het gebied.

De kaart gaat lijken op de cultuurhistorische kaart (CHK) van de provincie Fryslân (zie www.fryslan.nl/chk) Op de kaart komen de interessante structuren en elementen in het landschap van Dongeradeel te staan. Met daaraan gekoppeld de informatie over deze structuren en elementen. Denk hierbij aan de verdwenen kloosters, de oude kreken, dobben, dijkcoupures, havens, terpen, etc. Ze verzamelen informatie zoals: hoe zijn ze ontstaan? Waar kunnen we ze vinden? Waarom zijn ze het behouden waard? Iedereen kan de kaart en de informatie straks raadplegen via internet. Op deze manier wordt het voor een ieder makkelijker om te zoeken naar dat wij hij/zij bijzonder vindt om te lezen of deze locatie op te zoeken. Het bijzondere is dat je kaarten/lagen over elkaar heen kan zetten op een goede indruk te krijgen van het heden maar ook het verleden.

Vooralsnog heeft men nu voor een deel boerderijen in kaart gebracht, maar er ontbreekt nog veel informatie. Omdat bewoners vaak veel kennis hebben over hun woongebied zijn zij en dorpsbelang opzoek naar personen die ons helpen bij het verzamelen van de informatie. Vervolgens gaat u verder mee ontwikkelen van alle informatie die nog in de kaart opgenomen moet worden. Ook zoekt men een vaste contact persoon hierin. Dus voelt u wat voor historie en weet u het nodige over ons dorp(en), neem dan even contact op met dorpsbelang, dit kan via één van de bestuursleden of via mail naar secretaris@niawier-wetsens.nl

Indien gewenst kunt u al inzage krijgen van de kaart. Deze wordt over een paar weken officieel actief op het internet. (een voorbeeld ziet u hieronder)

Aangezien dorpsbelang  zelf te weinig kennis heeft op dit gebied hopen we op een reactie van iemand. Die ‘’iemand’’, bent u dat? We zien uit naar uw reactie. Laten we zorgen dat Niawier-Wetsens ook actief hierin mee gaat doen. Doet u het niet voor u zelf, dan doet u het wel voor de volgende generaties.

Cultuurhistorische kaart

Lever je kerstboom in op 7 januari

 

 

Nieuwe Dockumer Courantkerstboomactie

Opnieuw inrichten plantsoenen Siercksmawei.

IMG_2530Donderdag 1 december heeft Gemeentewurk onderstaande schrijven deur aan deur bezorgt bij de bewoners van de siercksmawei.

Deze herinrichten doet men omdat er onlangs bij vele bewoners nieuwe leidingen zijn aangelegd. Tijdens de werkzaamheden moest men ook in de plantsoenen graven. Hierdoor raakte het bestaande groen behoorlijk beschadigd.

Na de herinrichting zal de Siercksmawei er weer netjes bij staan.

 

 

.

 

 

Foto(2)(1)

Foto(3)

Gemeenten organiseren ”fitwandeltest”.

IMG_2805

Wijziging huisvuilinzameling, route op 5 mei vervalt

Container grijs

Wijziging huisvuilinzameling op 5 mei

In verband met Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag wordt uw grijze container op zaterdag 7 mei a.s. geleegd. Let u er wel op dat de containers altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Houd bij het aanbieden van de container op zaterdag extra rekening met geparkeerde auto’s.

Let op, de containers moeten altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Houd bij het aanbieden van de container op zaterdag extra rekening met geparkeerde auto’s.

Riolering de Skulp en de Bredewei.

Riool werkzaamheden

Binnenkomen op de mail van Dorpsbelang.

Aan:secretaris@niawier-wetsens.nl
Onderwerp: werkzaamheden riolering  te Niawier

Geachte mevrouw Kooistra,

Graag wil ik u informeren over de werkzaamheden die staan gepland voor de riolering in De Skulp en de Bredewei te Niawier. In het Gemeentelijk Rioleringsplan is opgenomen dat we dit jaar werkzaamheden aan de riolering De Skulp en Bredewei gaan uitvoeren.

De riolering in de Bredewei gaan we van binnenuit herstellen d.m.v. het aanbrengen van een kous. Met een moeilijk woord noemen we dit relining. Ter voorbereiding worden er volgende week dinsdag alvast inspectie- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Dit zal verder geen overlast geven voor de omwonende. Wanneer de daadwerkelijk werkzaamheden worden uitgevoerd zullen we o.a de aanwonende informeren. Deze werkzaamheden staan voorlopig gepland in week 16. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Insituform  BV uit Zoetermeer.

Daarnaast is er in het verleden ook overlast geweest door water op straat. We zullen dan ook een plan maken om een regenwaterriool aanbrengen in een deel van de Skulp en de Bredewei. Zodat we regenwater rechtstreeks afvoeren naar het open water en niet meer via de riolering. In dit kader willen we de regenwaterafvoeren van de school aan de Skulp afkoppelen van de riolering. Tegelijk met deze werkzaamheden zullen we dan ook herstraatwerkzaamheden uitvoeren aan de Bredewei en De Skulp. Deze werkzaamheden moeten we echter nog verder voorbereiden.

Mocht u na aanleiding van deze mail nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u mij benaderen op onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Boele Dijkstra

Afdeling Ontwikkeling
Team Openbare Werken
Projectleider

(0519) 574 452
06 – 158 520 98
boele.dijkstra@dongeradeel.nl

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Plaatsing textiel/kleding container

Kleding containerBinnen gekomen gemeente nieuws:

Om de gescheiden hoeveelheid textiel/kleiding te verbeteren, willen we de service hierop verhogen door bovengrondse textiel/kleding containers te plaatsen. Er is gekozen voor de onderstaande locaties in een drietal dorpen, nl. Niawier, Oosternijkerk en Engwierum.
De kledingcontainers worden geplaatst bij de huidige glasbakken. Het gaat om de volgende locaties:

Niawier:                                     Glasbak bij het Tsjerkepaed

Oosternijkerk:                           Glasbak bij het dorpshuis/sportveld

Engwierum:                               Glasbak bij It Roster

Project Noordoost aan het Wad

Het WadTER INFO:

Noordoost aan het Wad

Deze maand is het project Noordoost aan het Wad in de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel gestart.

Het is een initiatief vanuit de samenwerking Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). Het project moet in 2016 zoveel mogelijk goede ideeën en plannen voor recreatie, cultuur en landschap in het Waddenkustgebied opleveren.

De gemeenten in Noordoost Fryslân willen de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied. Meer bestedingen in de sector toerisme en recreatie leiden tot meer werkgelegenheid in de regio. In deze ontwikkelingsopgave telt elk goed initiatief mee, hoe klein of hoe groot dat ook is.  Uw initiatief kan hieraan bijdragen!

Aanjager

Namens de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel is Anneke van der Meer de aanjager voor dit project. Zij heeft als taak om kansrijke projecten in Noordoost Fryslân te signaleren en mensen, dorpen en netwerken met elkaar te verbinden om samen tot mooie uitvoerbare projecten te komen.

“Initiatiefnemers hebben te maken met de ingewikkelde zoektocht naar financieringsmogelijkheden, de hoeveelheid tijd en energie die het kost, het zorgen voor draagvlak en vertrouwen en (soms lastige) regels. We willen voorkomen dat goede ideeën daardoor stranden en van de kaart dreigen te vallen”, aldus Anneke van der Meer.

In dit project is samenwerking en het zoeken naar creatieve oplossingen dé sleutel voor vooruitgang. Dit sluit aan bij het provinciale ‘Koepelproject versterken Friese Waddenkust’. Hier worden goede ideeën met elkaar verbonden en wordt gekeken hoe ze samen een extra meerwaarde opleveren voor landschap, recreatie en cultuur.

Heeft u een goed idee?

Heeft uw dorp of organisatie een goed plan of idee dat recreatie, cultuur en landschap in het Waddenkustgebied versterkt? Komt u maar niet verder of loopt u tegen specifieke problemen aan? Via dit bericht worden dorpen, organisaties en inwoners opgeroepen om zich bij Anneke van der Meer te melden. Samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. Zelf zal zij ook actief het gebied in gaan en hierover contact leggen met dorpsbelangen, inwoners, ondernemers en gebiedspartners.

Met vriendelijke groet,

Ina Witteveen              

Dorpen- en wijkencoördinator

Vanavond prijsuitreiking overgebleven 1e en 3e prijs.

lootjes trekkenGoedendag,

Dit jaar hebben wij niet alle prijzen voor de kerstboomactie kunnen uitreiken: de 1e en 3e prijswinnaar hebben zich niet bij ons gemeld. We hebben dit op diverse manieren gecommuniceerd, ook via de scholen.

Nu hebben we besloten om de geldbedragen van € 75 en € 25 alsnog uit te delen onder jullie.

Vanavond vind daarom een trekking plaats aan het begin van de raadscommissie. Er zullen 2 lootjes worden getrokken. Alle namen van deelnemende dorpsbelangen en wijkraden zijn door mij aangeleverd bij de raad.
Als jullie kijken, weten jullie wie vanavond íets rijker is geworden J

Jullie mogen zelf beslissen wat je hiermee gaat doen. Het is voor ons iedere keer weer heel bijzonder hoe jullie fantastisch meewerken bij dit gebeuren. Daarom wilden we het overgebleven geld alsnog een goede bestemming geven.

De winnaars krijgen natuurlijk ook bericht, mocht je vanavond geen tijd hebben om te kijken.

Vr. groet,

Ina Witteveen
Dorpencoördinator gemeente Dongeradeel